Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w maju stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Tonacja komunikatu po posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem kwietniowym. W ocenie M. Belki dyskusja na ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP nie wskazywała na wyższą niż w kwietniu skłonność Rady do obniżenia stóp procentowych.</p>

>

W jego ocenie gorsze od oczekiwań dane o aktywności gospodarczej w marcu i kwietniowej koniunkturze w przetwórstwie "nie wzmocniły zainteresowania Rady obniżk? stóp procentowych”. Zgodnie z ubiegłotygodniow? informacj? prasow?, Prezydent RP skieruje do Sejmu wniosek o powołanie Adama Glapińskiego, byłego członka RPP III kadencji, na stanowisko prezesa NBP. Oczekujemy, że wniosek ten zostanie poparty przez sejmow? większość i po upływie kadencji M. Belki (10 czerwca br.) A. Glapiński będzie przewodniczył lipcowemu posiedzeniu RPP. Dotychczasowe wypowiedzi A. Glapińskiego wskazywały na jego nisk? skłonność do łagodzenia polityki monetarnej w warunkach umiarkowanie szybkiego wzrostu gospodarczego mimo pogłębiaj?cej się deflacji. Oczekujemy, że jego nastawienie w polityce pieniężnej będzie miało istotny wpływ na pogl?dy większości członków RPP, dlatego jego wypowiedzi dotycz?ce oceny perspektyw polskiej gospodarki i stóp procentowych NBP będ? wpływać na notowania kursu złotego i rentowności obligacji. Naszym zdaniem po objęciu przez A. Glapińskiego stanowiska prezesa NBP jego nastawienie w polityce pieniężnej stanie się bardziej gołębie, co jest zgodne z naszym scenariuszem obniżki stóp procentowych w II poł. br. Rewizja naszego scenariusza dotycz?cego polityki pieniężnej w USA (patrz powyżej) również stanowi wsparcie dla naszej prognozy stóp procentowych w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!