Analizy i badania

Zestawienie istotnych dla przedsiębiorców zmian w prawie oraz projektów aktów prawnych

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem ważnych dla przedsiębiorców zmian prawnych i podatkowych, które będą obowiązywać w nadchodzącym roku.</p>

>

PRAWO CYWILNE

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (zwana dalej: „ustaw?”. Dz. U. 2018 poz. 2244), tzw. pakiet MSP)

 1. Ustawa wprowadza daleko id?ce zmiany m.in. w zakresie przepisów prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.
 2. W art. 1 ustawa wprowadza zmianę art. 39 Kodeksu cywilnego, przepisu dotycz?cego skutków zawarcia umowy przez osobę działaj?c? w charakterze organu osoby prawnej bez umocowania lub z jego przekroczeniem. Osob? tak? może być przykładowo członek zarz?du spółki z o.o., którego mandat wygasł i który przez przeoczenie nie został powołany na kolejn? kadencję. Nowe uregulowanie uzależnia ważność zawartej przez tak? osobę umowy od jej potwierdzenia przez osobę prawn?, w której imieniu została ona zawarta (tzw. bezskuteczność zawieszona).
 3. W przypadku jednostronnych czynności prawnych, ich wykonanie bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, w braku zgody adresata oświadczenia woli jest bezwzględnie nieważne. Nowowprowadzony art. 39 k.c. jest zatem symetryczny do przepisów art. 103 i 104 k.c., maj?cych zastosowanie do pełnomocnika. Jednoznaczna regulacja rozstrzyga dotychczasowe spory w doktrynie i orzecznictwie.

Wejście w życie: 1 stycznia 2019 r.

PRAWO SPÓŁEK

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)

Pakiet MSP wprowadza zmiany również w Kodeksie spółek handlowych, przede wszystkim dla spółek z ograniczon? odpowiedzialności?, spośród których najważniejsze to:

1. Usunięcie części dotychczasowych ograniczeń w podejmowaniu uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Do tej pory w ten sposób nie mogły być podejmowane tzw. uchwały końcowo roczne, podejmowane przez zwyczajne zgromadzenie wspólników. Nowela MSP usuwa przepis ustanawiaj?cy to ograniczenie. W trybie pisemnym w dalszym ci?gu nie mog? być podejmowane m.in. uchwały rozstrzygane w sposób tajny.

2. Wprowadzenie procedury rezygnacji ostatniego w spółce członka zarz?du poprzez wprowadzenie przepisu art. 202  ? 6 k. s. h., zgodnie z którym, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarz?du żaden mandat w zarz?dzie nie byłby obsadzony, członek zarz?du składa rezygnację wspólnikom, zwołuj?c jednocześnie zgromadzenie wspólników. Rezygnacja taka będzie skuteczna dopiero z dniem następuj?cym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Rozwi?zanie to wprawdzie częściowo zapobiega istnieniu spółek z nieobsadzonym zarz?dem, niezdolnych do działania, tworzy wyj?tek od ogólnej zasady wynikaj?cej z kodeksu cywilnego, zgodnie z któr? oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwil?, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treści?. Nowy art. 202  ? 6 k. s. h. stoi ponadto w opozycji do uchwały siedmiu sędziów S?du Najwyższego z 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), częściowo j? dezaktualizuj?c.

W efekcie planowanych zmian rodzi się ryzyko, że ostatni członek zarz?du będzie przez pewien czas zmuszony do sprawowania niechcianej funkcji i ponoszenia zwi?zanej z ni? odpowiedzialności, np. w razie wyst?pienia przesłanek ogłoszenia upadłości. Powyższy tryb rezygnacji znajduje odpowiednie zastosowanie do ostatniego członka rady nadzorczej spółki z o.o., o ile organ ten został ustanowiony.

Analogiczn? zmianę wprowadzono dla spółki akcyjnej, z t? różnic?, że ostatni członek zarz?du składa rezygnację radzie nadzorczej, a gdy żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, akcjonariuszom, zwołuj?c jednocześnie walne zgromadzenie. Również w tym przypadku uregulowanie jest odpowiednio stosowane do członka rady nadzorczej.  

3. Jednoznaczne uregulowanie trybu zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji poprzez dodanie art. 161  ? 4 k. s. h., zgodnie z którym zmiana umowy spółki z ograniczon? odpowiedzialności? w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki zawartej w systemie teleinformatycznym. Brzmienie nowego art. 161  ? 4 k. s. h. jest zgodne z Postanowieniem SN z 25.2.2009 r., (sygn. akt II CSK 489/08) i potwierdza dotychczasow? praktykę w tym zakresie.

4. Uregulowanie kwestii zwi?zanych z dywidend? w braku uchwały wspólników na ten temat, tj. dnia dywidendy (według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) i terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z nowym art. 193  ? 3 zd. 2 k. s. h., jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Z kolei w myśl zmienionego art. 193  ? 4 k. s. h., jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy jej wypłata powinna nast?pić niezwłocznie po dniu dywidendy. Dotychczas kwestia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, w sytuacji braku uchwały wspólników w tym zakresie, wywoływała duże w?tpliwości w praktyce.

5. Uregulowanie zwrotu zaliczki na dywidendę poprzez dodanie art. 195  ? 11 k. s. h., zgodnie z którym w przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osi?gnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracaj? zaliczki w: 1) całości – w przypadku odnotowania straty, albo 2) części odpowiadaj?cej wysokości przekraczaj?cej zysk przypadaj?cy wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osi?gnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Kwestia ta była dotychczas nieuregulowana. Dotychczas konieczne było określanie zasad zwrotu zaliczki na dywidendę w umowie spółki, a w przypadku ich braku, odwołanie się do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

6. Wprowadzenie możliwości odwołania zwołanego zgromadzenia wspólników poprzez dodanie art. 236  ? 3, zgodnie z którym wspólnik lub wspólnicy, którzy zaż?dali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, maj? wył?czne prawo jego odwołania.

7. Zaakcentowanie konieczności każdorazowego doł?czenia pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników do księgi protokołów.

Pakiet MSP wprowadza ponadto zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotycz?ce spółek osobowych, m.in. poprzez:

1. Dodanie nowego art. 97  ? 3 k. s. h., dotycz?cego spółki partnerskiej, w której powołany został zarz?d. Zgodnie z tym przepisem, członkiem zarz?du jest zawsze co najmniej jeden partner, a jedynie dodatkowo może być nim także osoba trzecia. Rozwi?zanie to jest spójne z istot? spółki partnerskiej, jako spółki zrzeszaj?cej specjalistów i przez nich zarz?dzanej.

2. Zmiana art. 149  ? 1 k. s. h. dotycz?cego spółki komandytowo-akcyjnej, stanowi?cego, że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wyst?pienie ze spółki jest dopuszczalne. W chwili obecnej wyst?pienie takie jest możliwe jedynie, gdy zezwala na to statut spółki.

Wejście zmian w życie: 1 stycznia 2019 r.

RACHUNKOWOŚĆ

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)

 1. Ustawa znacz?co skraca obowi?zkowy okres przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki obowi?zane do ich sporz?dzania. Zgodnie z now? ustaw? okres ten wyniesie co najmniej 5 lat, licz?c od pocz?tku roku następuj?cego po roku obrotowym, w którym nast?piło ich zatwierdzenie.
 2. Zgodnie z obecnie obowi?zuj?cym art. 74 Ustawy o rachunkowości, zatwierdzone roczne sprawozdania podlegaj? trwałemu przechowywaniu.
 3. Warto przypomnieć, że pocz?wszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporz?dza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 4. Zmieniony przepis art. 74 Ustawy o Rachunkowości ma mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporz?dzonych za rok obrotowy rozpoczynaj?cy się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Wejście zmiany w życie: 1 stycznia 2019

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Istotne zmiany w art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym wprowadza uchwalona przez Sejm Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

 1. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub ł?cznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarz?dca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu składaj?cych dokumenty finansowe m.in. o prokurenta, adwokata, radcę prawnego i prawnika zagranicznego. Potwierdzono tym samym prawdziwość podnoszonego stanowiska, że składanie dokumentów finansowych w myśl znowelizowanej Ustawy o KRS stanowi wyj?tek od ogólnych reguł reprezentacji przewidzianych m.in. w kodeksie spółek handlowych. Ten sam katalog podmiotów będzie mógł podpisać kopie składanych dokumentów finansowych.
 2. Powyższa zmiana rozwi?zuje problem, przed którym od marca 2018 r. stanęły podmioty z organami zarz?dzaj?cymi składaj?cymi się w całości z obcokrajowców. Podpisywanie i składanie kopii dokumentów finansowych możliwe było bowiem jedynie dla osób posiadaj?cych PESEL. Jednocześnie nie było możliwości podpisywania kopii i składania ich przez prokurenta, czy też profesjonalnego pełnomocnika.

Etap legislacyjny: Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 1 października 2018 r., sprawozdanie finansowe sporz?dza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie sporz?dza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra ds. finansów publicznych.

Wejście zmiany w życie: 1 stycznia 2019 r.

PRAWO PODATKOWE

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)

 1. Wprowadzona zostanie możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniaj?cych maksymalnie 50 proc. w jednym roku).
 2. Podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To rozwi?zanie zacznie obowi?zywać od 1 stycznia 2020 roku.
 3. Status "małego podatnika" przewiduje preferencje w zakresie amortyzacji, rzadszego obowi?zku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT):
  • "mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesi?cu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji,
  • kwartalny sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy - przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności zwi?zanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów (4 przelewy zamiast 12).
 1. Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).
 2. Zwolnienie z podatku dochodowego (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego maj?tku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyj?tkiem samochodu osobowego.
 3. Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drog? elektroniczn?. Obecnie formularze s? bardzo zróżnicowane - opracowuj? je samorz?dy. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadaj?cym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorz?dom.
 4. Skrócenie terminu uprawniaj?cego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.

Zmiany w ustawie CIT

 1. Preferencyjna 9% stawka CIT:
  • będzie przysługiwać wył?cznie małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynaj?cym prowadzenie działalności gospodarczej,
  • gdy przychody osi?gnięte w bież?cym roku podatkowym (wcześniej w poprzedzaj?cym roku) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadaj?cej równowartości 1,2 mln EUR.

Jest to zmiana niekorzystna dla podmiotów, które osi?gnęły przychód poniżej ustawowego limitu w poprzednim roku podatkowym, a równocześnie osi?gnęły wyższe od ww. limitu przychody w bież?cym roku.

 1. Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków.
 • Zgodnie z  dyrektyw? unijn? 2016/1164 (ATAD),  wszystkie kraje UE do końca 2019 roku s? zobowi?zane do wprowadzenia tzw. exit tax. Celem wymienionej dyrektywy jest  zapewnienie, aby podatki były płacone w miejscu osi?gania zysku.
 • Jest to nowy podatek obejmuj?cy podmioty, które przenosz? całość lub część maj?tku zwi?zanego z działalności? prowadzon? dotychczas na terytorium Polski   za granicę, przenosz? zakład prowadzony na terytorium RP lub dokonuj? zmiany rezydencji podatkowej.
 • W przypadku osób fizycznych, obejmie przychody zwi?zane z prowadzon? działalności? gospodarcz?, udziały w spółkach, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne.
 • W przypadku podatników CIT wyniesie 19% wartości maj?tku (bez względu na wartość maj?tku), natomiast dla podatników PIT przewidziano stawki 19% i 3%, gdy wartość przenoszonych składników maj?tkowych przekracza 4  000  000 zł.
 1. Zmiany w podatku u źródła (WHT- withhold tax).
 • Zasadniczo zmiany będ? dotyczyć wypłat należności (z katalogu zawartego w art. 21 ust. 1 Ustawy CIT), powyżej kwoty 2 000 000 zł.
 • Po przekroczeniu ww. progu podatnik będzie zobowi?zany do zapłaty podatku według podstawowych stawek (wówczas nie znajd? zastosowania zwolnienia, obniżone stawki podatku).
 • Podatnik może unikn?ć zapłaty podatku, jeżeli złoży oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że posiada odpowiednie dokumenty pozwalaj?ce na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku, a ponadto, że nie posiada wiedzy o okolicznościach wył?czaj?cych możliwość niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zastosowanie zwolnienia lub stawek przewidzianych w przepisach szczególnych.
 1. IP BOX
 • Wprowadzone zostan? przepisy przewiduj?ce preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • Korzyść podatkowa będzie dot. nie tylko praw wytworzonych przez podatników, ale także praw przez niego ulepszonych, rozwiniętych.
 • Podatek dochodowy będzie wynosić 5%, o ile podatnik będzie prowadził działalność bezpośrednio zwi?zan? z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.
 • Przy ustaleniu podstawy opodatkowania będzie brana pod uwagę suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w oparciu o wskazany w ustawie wzór.

Ordynacja podatkowa

 1. Regulacje MDR – przekazywanie schematów podatkowych.
  • Wprowadzono całkiem nowy obowi?zek zgłaszania Szefowi KAS uzgodnień, które stanowi? tzw. schematy podatkowe - nie każde uzgodnienie stanowi schemat.
  • Będzie on nałożony w pierwszej kolejności na promotorów, którzy tworz?, udostępniaj?, wdrażaj? schematy podatkowe. „Promotorem” określa się m. in. doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego czy pracownika banku.  
  • W określonych sytuacjach zobowi?zani do przekazywania schematów będ? podatnicy, którzy korzystaj? ze schematów podatkowych.
  • Ustawa określa przesłanki uznania uzgodnień pomiędzy promotorami a korzystaj?cymi za schematy podatkowe m. in. w oparciu o określone cechy: 1) ogólne, 2) szczególne i 3) inne szczególne. Dodatkowo w przypadku cechy ogólnej, warunkiem uznania uzgodnienia za schemat podatkowy jest spełnienie kryterium tzw. głównej korzyści. Wyróżniono ponadto schematy transgraniczne, które musz? posiadać odpowiednie cechy.
  • Po spełnieniu wskazanych w ustawie kryteriów promotor lub korzystaj?cy (podatnik) ma obowi?zek przekazać informacje o stosowanym lub planowanym schemacie Szefowi KAS w formie elektronicznej, zasadniczo w terminie 30 dni.
  • Uchybienie obowi?zkowi przekazania schematu zagrożone jest grzywn? w wysokości 720 stawek dziennych, tj. max. do 21,6 mln zł.
  • Zasadniczo promotor/korzystaj?cy ma obowi?zek złożenia informacji o schemacie w ci?gu 30 dni od jego udostępnienia, wdrożenia, opracowania.
  • Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami przejściowymi obowi?zek raportowania obejmie schematy wdrożone po 25 czerwca 2018 r. w przypadku transgranicznych i od 1 listopada 2018 w przypadku pozostałych. Na przekazanie informacji o tych schematach zobowi?zani mieli czas do końca czerwca 2018.
 1. Dodatkowe zobowi?zanie podatkowe
 • Od 1 stycznia 2019 r. organy będ? mogły przy wydawaniu decyzji ustalać dodatkowe zobowi?zanie podatkowe.
 • Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy organ wyda decyzję z zastosowaniem:

a) generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 119 a Ordynacji podatkowej

- 10% w przypadku podatków dochodowych

- 40% w przypadku innych podatków (z wył?czeniem VAT)

b) małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania z ustaw CIT i PIT

- w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu,

c) środków ograniczaj?cych umowne korzyści (z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu,

d) przepisów o cenach transferowych

- w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu

e) art. 30  ? 1 Ordynacji podatkowej – gdy oświadczenie pozwalaj?ce na zwolnienie/obniżenie podatku u źródła zbyło niezgodne z prawd?, płatnik nie dokonał weryfikacji lub weryfikacja była błędna

- w wysokości 10 podstawy opodatkowania należności.

 • W szczególnych przypadkach stawki te mog? ulec podwojeniu lub potrojeniu

Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy

 1. W 2019 r. stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe wyniesie od 75 do 30 tys. zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 750 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł. Natomiast kara grzywny za wykroczenie skarbowe wyniesie od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,5 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 22  500 zł.

Wzrost kar ma zwi?zek z podwyższeniem stawki minimalnego wynagrodzenia.

 1. Ponadto zostan? wprowadzone nowe typy przestępstw zwi?zanych z: uchybieniem obowi?zkowi złożenia informacji o sporz?dzeniu dokumentacji cen transferowych, złożenia dokumentacji cen transferowych; brakiem raportowania schematów podatkowych, złożenia niezgodnego z prawd? oświadczenia warunkuj?cego zwolnienie z WHT lub obniżenie stawki podatku.

PRAWO PRACY I UZBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)

 1. Pakiet MŚP likwiduje obowi?zek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które s? najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższ? niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt zwi?zany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia.  
 2. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 1. Nast?pi skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat.
 2. Od 2019 roku akta pracownice będzie można przechowywać w formie elektronicznej.  
 3. Zgodnie nowelizacj? kodeksu pracy w zakresie  zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Od 1 stycznia 2019  r. (zgodnie z art. 86  ? 3 kodeksu pracy) wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do r?k własnych. Wcześniej zasad? była wypłata wynagrodzenia do r?k pracownika.
 4. Jeśli pracownik nie posiada konta bankowego i jednocześnie nie złożył wniosku o wypłatęwynagrodzenia do r?k własnych, wówczas jego pensja zostanie przekazana na  podstawowy rachunek bankowy. Jest to bezpłatny rachunek, które od sierpnia 2018 roku jest obowi?zkowo zakładany przez banki. Otwarcie i prowadzenie takiego rachunku, służ?cego wył?cznie do odbioru wynagrodzenia, jest bezpłatne.
 5. Pracodawca oprócz świadectwa pracy, będzie zobowi?zany do przekazania pracownikowi dodatkowych informacji o nowowprowadzonych zasadach przechowywania akt pracowniczych, tj.:
 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - 10 lat, licz?c od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwi?zaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewiduj? dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (chyba, że ze względu na tocz?ce się postępowanie – okres ten ulegnie wydłużeniu);
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesi?ca kalendarzowego następuj?cego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

Pozostałe zmiany

Od 1 stycznia 2019 roku:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.250 zł brutto.
 • minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców lub usługodawców wyniesie 14,70 zł.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Poprzez wprowadzenie ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym prezes urzędu UOKiK otrzymał większe uprawnienia:

Prezes UOKiK uprawniony jest do nałożenia kary na kadrę menadżersk? w przypadku wykrycia, że umyślnie przyczynił się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach handlowych.

W drodze decyzji prezes UOKiK, będzie mógł nałożyć karę na osobę fizyczn? do 20 mln złotych a w przypadku kadry menadżerskiej do 5 mln złotych.

Wejście w życie: 15 grudnia 2018 r.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W chwili obecnej trwaj? prace sejmowe nad znowelizowaniem ustawy o własności przemysłowej. Zmiana ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Istotn? zmian? będzie zmiana definicji znaku towarowego i rezygnacji z wymogu graficznego przedstawienia znaku. Ma to odpowiadać na wykorzystanie nowych technologii w obrocie gospodarczym. Zgłaszany znak musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalaj?cy na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Zmianie ma ulec mechanizm przedłużenia prawa ochronnego. Samo wniesienie opłaty będzie skutkowało przedłużeniem ochrony. W ten sposób zlikwidowana zostanie potrzeba składania wniosku i wydawania przez Urz?d Patentowy odrębnej decyzji.

Rozszerzona zostanie również ochrona roszczeń z tytułu naruszeni praw do znaku towarowego. W chwili obecnej przysługuje jedynie właścicielowi znaku oraz licencjobiorcy wył?cznemu a licencja została wpisana do rejestru znaków towarowych. Po nowelizacji roszczenie będzie przysługiwało każdemu licencjobiorcy.

Etap prac: 14 grudnia 2018 roku przedstawiono do pierwszego czytania w sejmie.

Opracował: Krzysztof Borżoł, adwokat, senior associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces. Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia najlepszych, proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!