Analizy i badania

Zestawienie istotnych dla przedsiębiorców zmian w prawie od 1 stycznia 2016 r.

<p style="text-align: justify;">Eksperci kancelarii Taylor Wessing przygotowali zestawienie najistotniejszych dla przedsiębiorców zmian, które wejdą w życie na początku 2016 roku.</p>

>

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalności? układu z wierzycielami oraz skutki układu oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Zgodnie z ustaw? firmy znajduj?ce się w tarapatach finansowych będ? mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń maj?tkowych oraz działalności reasekuracyjnej.

Określna ona także zasady: wykonywania zawodu aktuariusza; sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego; sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach; organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorz?du gospodarczego.

Zastępuje ona dotychczasow? ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348).

Zasadniczym celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porz?dku prawnego dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (ang. Solvency II), a tym samym, wprowadzenie nowych, jednolitych dla wszystkich krajów UE wymogów kapitałowych i standardów zarz?dzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

Nowa ustawa wprowadza ponadto szereg postanowień o charakterze prokonsumenckim, które stanowi? odpowiedź na tocz?c? się od miesięcy debatę dotycz?c? praktyk na rynku bancassurance oraz próbę jego regulacji.

Ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1649)

Uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych to główne założenie opublikowanej 20 października br. nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje maj? ułatwić kontakt podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Wprowadzenie zasady in dubio pro tributario tzn. niedaj?ce się usun?ć w?tpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Nowelizacja wprowadza, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwo ogólne.

Ustawa przewiduje również now? instytucje wniosku wspólnego w ramach regulacji dotycz?cych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wszystkie podmioty zainteresowane wydaniem przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego będ? mogły wyst?pić wspólnie z jednym wnioskiem, wskazuj?c przy tym jeden podmiot, który w dalszej fazie postępowania będzie występował w charakterze strony postępowania w sprawie interpretacji.   Po wydaniu przez Dyrektora Biura Informacji Podatkowej interpretacji indywidualnej, zostanie ona doręczona stronie postepowania. Pozostali zainteresowani wskazani we wniosku wspólnym po wydaniu interpretacji indywidualnej otrzymaj? jej odpisy. Będ? jednak objęci ochron? w przypadku zastosowania się do niej bezpośrednio. Skutki prawne wydanej interpretacji indywidualnej obowi?zywać będ? od dnia doręczenia jej podmiotowi występuj?cemu jako strona w stosunku do wszystkich zainteresowanych objętych wnioskiem.

USTAWA z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi?zywania sporów

Celem ustawy jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami, jak również odci?żenie systemu s?downictwa. Projekt przewiduje m.in. system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych w zakresie wykorzystania polubownych metod rozwi?zywania sporów. Reguluje także obszar dotycz?cy kwalifikacji mediatorów stałych.

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie  ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268)

2 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja  kodeksu pracy, która ma ułatwić zatrudnionym godzenie obowi?zków zawodowych i opiekuńczych. Nowe rozwi?zania będ? dotyczyć nie tylko osób, które zostan? rodzicami po tej dacie, ale częściowo także tych, którzy już w momencie wejścia w życie zmian będ? korzystać z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (przy spełnieniu określonych warunków).

Nowelizacja dotyczy m.in. wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub dotycz?cego rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego, wspólnego korzystania z urlopu rodzicielskiego, wymiaru urlopu macierzyńskiego, wymiaru urlopu rodzicielskiego, oraz urlopu ojcowskiego.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku  opakowań, zasady postępowania z  opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Ustawa została uchwalona celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w  opakowaniach  i  odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych  na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.

Ustawa wprowadza m.in. obowi?zkowy roczny audyt zewnętrzny dla wybranych przedsiębiorców prowadz?cych recykling lub eksportuj?cych odpady opakowaniowe.

USTAWA z  dnia 11 września 2015  r. o  zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym

Ustawa  określa środki służ?ce ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania  zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, zwanego dalej "zużytym sprzętem", i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

 

USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

Ustawa reguluje opodatkowanie specjalnym podatkiem węglowodorowym, zwanym dalej "podatkiem", zysków z działalności wydobywczej węglowodorów.

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa określa zasady  rozpatrywania reklamacji  przez  podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych  podmiotów  oraz zasady działania Rzecznika Finansowego. Wprowadza ona m.in.   możliwość skorzystania z   dobrowolnego pozas?dowego postępowania w sprawie rozwi?zywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przy pomocy Rzecznika Finansowego.

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:   poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych; przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Ustawa wprowadza m.in. ograniczenie dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego, wprowadzenie wymogu, że własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicz?ca z t? nieruchomości?, wprowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, które może przysługiwać z mocy ustawy dzierżawcy, rolnikowi indywidualnemu będ?cemu właścicielem nieruchomości rolnej granicz?cej ze sprzedawan? nieruchomości? lub Agencji Nieruchomości Rolnych, wprowadzenie wymogów formalnych dotycz?cym dzierżawy gruntów rolnych, w tym nawet formy aktu notarialnego w przypadku umów dzierżawy na okres ponad 5 lat oraz odniesienie wymogów dotycz?cych przeniesienia własności nieruchomości rolnej również do gospodarstw rolnych.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

Rozporz?dzenie określa odpady obojętne, dla których podstawow? charakterystykę odpadów sporz?dza się bez przeprowadzania badań oraz kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwieraj?ce autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określaj?ce sposób zarz?dzania tymi kontyngentami

Należności celne przywozowe na produkty wymienione w zał?czniku rozporz?dzenia obniża się lub zawiesza w ramach kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wskazanych w nim stawek celnych, okresów i kwot.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2106 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiaj?ce reguły zarz?dzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2016 na mocy rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia reguły zarz?dzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w zał?czniku III do rozporz?dzenia (UE) 2015/936 na rok 2016.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2063 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyznania na rok 2016 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodz?cym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

Rozporz?dzenie zakłada, że od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. towarom sklasyfikowanym w ramach kodów CN 2202 10 00 (wody, wł?cznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawieraj?ce dodatek cukru lub innego środka słodz?cego, lub wody aromatyzowane) i ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 oraz ex 2202 90 19 (pozostałe napoje bezalkoholowe zawieraj?ce cukier (sacharozę lub cukier inwertowany) - podpodziały TARIC 11 i 19) pochodz?cym z Norwegii przyznaje się nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiaj?ce jednolite zasady i jednolit? procedurę restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji oraz zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 1093/2010

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia jednolite zasady i jednolit? procedurę restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji niektórych instytucji, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych oraz finansowych spółek holdingowych maj?cych siedzibę w uczestnicz?cym państwie członkowskim.

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełniaj?ce dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotycz?cych stosowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia szczegółowe wymagania techniczne i procedury badań w zakresie konstrukcji pojazdów oraz wymogi ogólne dotycz?ce homologacji pojazdów kategorii L oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, zgodnie z rozporz?dzeniem   (UE) nr 168/2013 oraz określa wykaz regulaminów EKG ONZ i poprawek do nich.

Określa ono również normy w zakresie wyników służb technicznych i procedury ich oceny.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporz?dzenia.

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia wymogi dotycz?ce nadzoru rynku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które podlegaj? homologacji zgodnie z niniejszym rozporz?dzeniem. Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia również wymogi dotycz?ce nadzoru rynku części i wyposażenia dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporz?dzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporz?dzenia.

Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia wymogi dotycz?ce nadzoru rynku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które podlegaj? homologacji zgodnie z niniejszym rozporz?dzeniem. Niniejsze rozporz?dzenie ustanawia również wymogi dotycz?ce nadzoru rynku części i wyposażenia dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporz?dzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

Rozporz?dzenie ustala wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych w zakresie: zasad utrzymania właściwego stanu technicznego i sanitarnego lokalu hurtowni farmaceutycznej prowadz?cej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zwanej dalej "hurtowni? farmaceutyczn?"; zasad przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zwanych dalej "produktami leczniczymi"; zasad i trybu przyjmowania i wydawania produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznej; warunków transportu i załadunku produktów leczniczych; standardów prawidłowego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; sposobu powierzania zastępstwa przez Osobę Odpowiedzialn?.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Rozporz?dzenie ustala wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowi?cy zał?cznik do rozporz?dzenia

 

Opracowali:

Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie,

http://poland.taylorwessing.com/en/expert/view/warsaw/dr-ewelina-stobiecka

Wiktor Łoś, associate w w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

***

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,

Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

  

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!