Analizy i badania

Zatrudnieniowa wańka-wstańka

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 7,6% r/r z 6,7% we wrześniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (6,5%) i konsensusu rynkowego (6,7%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,7% r/r wobec 4,7% we wrześniu.</p>

>

Wyraźne przyspieszenie wzrostu płac w październiku jest niespodziank? w świetle wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz odnotowanego we wrześniu br. spadku 6-miesięcznej średniej krocz?cej dla rocznego tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw, co można było odczytywać jako sygnał obniżenia presji płacowej. Pozwala to przypuszczać, że głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w październiku były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy.

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowan? presję płacow? w szeregu branż, będzie się kształtować w okolicach 7%. Czynnikami ograniczaj?cymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach będ? wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczaj?ce wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz niepewność dotycz?ca losów ustawy znosz?cej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, któr? Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym tygodniu za niezgodn? z Konstytucj?. Przestrzeń dla wzrostu płac będzie również ograniczana przez wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zwi?zku ze wzrostem cen energii elektrycznej (por. MAKROmapa z 8.10.2018). Wsparciem dla naszego scenariusza jest sygnalizowany w październikowym badaniu koniunktury NBP (Szybki Monitoring) spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach.

Wzrost zatrudnienia po dwóch miesi?cach spadków

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 2,4 tys. m/m wobec spadku o 4,2 tys. we wrześniu. Październikowe dane wskazuj? zatem, że po dwóch miesi?cach spadku zatrudnienia w ujęciu miesięcznym odnotowano jego dodatni? dynamikę. Z kolei roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się i wyniosła 3,2%. Czynnikami ograniczaj?cymi wzrost zatrudnienia w październiku były, podobnie jak w poprzednich miesi?cach, coraz silniej oddziałuj?ca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników oraz procesy restrukturyzacyjne w niektórych branżach (oddziałuj?ce w kierunku zmniejszenia liczby etatów). Oczekujemy, że w zwi?zku z oddziaływaniem wymienionych wyżej czynników w najbliższych miesi?cach roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie się stopniowo obniżać. Jest to zgodne z naszym scenariuszem zakładaj?cym stopniowy spadek dynamiki liczby pracuj?cych poza rolnictwem w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 10.09.2018).

Ryzyko w górę dla dynamiki konsumpcji w IV kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zwiększyła się we wrześniu do 9,0% r/r wobec 8,1% we wrześniu i 8,4% w III kw. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br. (4,7% r/r wobec 4,8% w III kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!