Analizy i badania

Zaskakujący wzrost wynagrodzeń

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w październiku do 3,8% r/r wobec 3,4% we wrześniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (3,3%) i naszej prognozy (3,4%).</p>

>

Przyspieszenie wzrostu płac nast?piło pomimo niekorzystnego efektu statystycznego zwi?zanego z różnic? w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2013 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa jak przed rokiem), który oddziaływał w kierunku zmniejszenia dynamiki płac pracowników zatrudnionych na akord. Do przyspieszenia wzrostu płac w ujęciu rocznym przyczyniły się najprawdopodobniej przesunięcia wypłat premii i nagród w górnictwie i kopalnictwie, które w przeszłości były odpowiedzialne za gwałtowne wzrosty przeciętnego wynagrodzenia.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w październiku o 4,5% r/r wobec 3,8% we wrześniu, co było efektem obniżenia inflacji CPI z -0,3% r/r do -0,6% oraz wzrostu dynamiki nominalnych wynagrodzeń. Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie zbliżonym do 3,5%. Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost nominalnych płac będzie prognozowana przez nas utrzymuj?ca się deflacja (por. MAKROpuls z 13.11.2014), oddziałuj?ca w kierunku zmniejszenia presji płacowej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!