Analizy i badania

Zaskakujący spadek dynamiki sprzedaży

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w czerwcu w cenach bieżących o 1,2% r/r wobec 3,8% w maju, co było znacznie poniżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (4,1%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w czerwcu o 1,8% r/r wobec 4,3% w maju. Wzrost sprzedaży spowolnił niemal we wszystkich kategoriach (z wyj?tkiem "pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach”), w tym w szczególności w grupie "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (pogłębienie spadku z -3,9% r/r w maju do -7,0%). W efekcie, wszystkie szacowane przez nas dynamiki tzw. bazowej sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży z wył?czeniem samochodów, żywności i paliw, uległy w czerwcu znacz?cemu obniżeniu. O ile w przypadku samochodów czynnikiem ograniczaj?cym odbudowę popytu mogła być utrzymuj?ca się niepewność przedsiębiorców co do interpretacji nowej ustawy o VAT (przepisów dotycz?cych 50-procentowego lub pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu), o tyle silny spadek dynamiki wszystkich miar sprzedaży bazowej jest bez w?tpienia niespodziank?.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!