Analizy i badania

Zaskakujący spadek dynamiki płac w październiku

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w październiku do 3,6% r/r wobec 3,9% we wrześniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (4,3%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w październiku o 3,8% r/r (najniższa dynamika od grudnia 2015 r.) wobec 4,5% we wrześniu.</p>

>

Odnotowany w październiku spadek rocznej nominalnej dynamiki wynagrodzeń był czwartym z rzędu, co jest duż? niespodziank? zważywszy na fazę cyklu koniunktury, w której znajduje się polska gospodarka. W sytuacji, w której liczba ofert pracy jest wysoka w stosunku do liczby bezrobotnych (wg naszych szacunków ta relacja ukształtowała się we wrześniu na drugim najwyższym poziomie w historii), należałoby oczekiwać umiarkowanego trendu wzrostowego dla dynamiki płac. Szczegółowe dane dotycz?ce wynagrodzeń w poszczególnych branżach poznamy pod koniec listopada i wówczas będzie możliwa pełniejsza ocena przyczyn wyhamowania wzrostu płac w październiku.  

Lokalne maksimum dla dynamiki zatrudnienia już za nami  

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 7,6 tys. m/m wobec wzrostu o 10,8 tys. we wrześniu. W efekcie, roczna dynamika zatrudnienia zmniejszyła się w październiku do 3,1% r/r wobec 3,2% we wrześniu. Podtrzymujemy nasz? ocenę, że dynamika zatrudnienia osi?gnęła lokalne maksimum w III kw. i pocz?wszy od IV kw. będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się głównie sygnalizowany przez przedsiębiorstwa problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Stopniowe wyhamowanie wzrostu zatrudnienia będzie zgodne z naszym scenariuszem zakładaj?cym osi?gnięcie stanu równowagi na polskim rynku pracy w 2017 r.  

Utrzymuje się ożywienie na rynku pracy  

Październikowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw potwierdzaj?, że rynek pracy w Polsce znajduje się w fazie ożywienia. Mimo spowolnienia wzrostu zatrudnienia jego tempo pozostaje umiarkowanie wysokie. Wyhamowanie dynamiki płac ma najprawdopodobniej charakter przejściowy, na co wskazuje stopniowo rosn?cy odsetek ankietowanych przez NBP firm sygnalizuj?cych wzrost nacisków płacowych (13,0% w październiku wobec 10,2% w lipcu). Realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach spadło w październiku do 7,0% r/r wobec 8,6% r/r w III kw. Sygnalizuje to ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji prywatnej w IV kw. 2016 r. (4,0% r/r).  

Dane o płacach i zatrudnieniu lekko negatywne dla złotego i rentowności obligacji  

Dzisiejsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku s? w naszej ocenie lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!