Analizy i badania

Zaskakująco wysokie tempo wzrostu płac w styczniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w styczniu nie zmieniła się w porównaniu z grudniem ub. r. i wyniosła 7,3% r/r, kształtując się powyżej naszej prognozy (6,2%) i konsensusu rynkowego (6,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 5,3% r/r wobec 5,1% w grudniu.</p>

>

Stabilizacja dynamiki płac w styczniu jest duż? niespodziank? zważywszy na liczne czynniki oddziałuj?ce w kierunku jej wyraźnego spadku: ust?pienie efektu zwi?zanego z wypłat? zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie, mniejsza niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2017 r. podniesiono j? o 8,1%, podczas gdy w 2018 r. wzrosła ona o 5,0%) i rewizja próby przedsiębiorstw (patrz niżej), sprzyjaj?ca obniżeniu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dzisiejsze dane interpretujemy zatem jako kolejne potwierdzenie narastania presji płacowej w gospodarce, sygnalizowanego m. in. w badaniach koniunktury NBP (wyraźny wzrost odsetka firm odnotowuj?cych naciski płacowe w IV kw. 2017 r.). Ważnym sygnałem coraz silniejszej presji na wzrost płac s? opublikowane w ubiegłym tygodniu dane dotycz?ce wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. (7,1% r/r), których dynamika była wyraźnie wyższa od naszej prognozy (5,9%). Nie wykluczamy jednak, że roczn? dynamikę płac w styczniu przejściowo podbiły wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia zarówno w górnictwie, jak i w przetwórstwie przemysłowym. Pełniejsza ocena przyczyn zaskakuj?co wysokiej dynamiki płac w styczniu będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych o wynagrodzeniach w poszczególnych działach sektora przedsiębiorstw.

Rewizja próby zwiększyła zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 3,8% r/r wobec 4,5% w grudniu, co było powyżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (3,4%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 121,8 tys. osób. Silny miesięczny wzrost zatrudnienia był spowodowany coroczn? rewizj? danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniaj?cych do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniaj?cych co najmniej 10 osób. Skala rewizji w styczniu 2018 r. była niższa niż przed rokiem (wówczas była ona największa w historii), co oddziaływało w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki zatrudnienia. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 5.02.2018). Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nast?pi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosn?ce trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Szybki wzrost płac wsparciem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 9,3% r/r wobec 9,9% w grudniu ub. r. i 9,4% w IV kw. ub. r. Ze względu na wspomnian? wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub. r. i styczniu br. nie s? w pełni porównywalne. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Zaskakuj?co szybki wzrost płac realnych w styczniu, a także wspomniany wyżej silny wzrost dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. stanowi? wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2018 r. (5,2% r/r wobec 4,8% w IV kw. 2017 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!