Zaskakująco silny wzrost płac we wrześniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 5,6% r/r wobec 4,1% w sierpniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (4,5%) i naszej prognozy (4,3%). Tym samym roczna nominalna dynamika płac ukształtowała na poziomie najwyższym od marca br. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 2,4% r/r (najwyżej od lutego br., a więc ostatniego miesiąca, w którym pandemia COVID-19 nie wywierała istotnego wpływu na rynek pracy w Polsce) wobec wzrostu o 1,2% w sierpniu. Znaczący wzrost dynamiki płac we wrześniu jest dużą niespodzianką w świetle utrzymujących się sygnałów zmniejszenia presji płacowej w wyniku wyższego bezrobocia i ograniczenia planów rekrutacyjnych firm spowodowanego niepewnością dotyczącą przebiegu drugiej fali pandemii COVID-19. Zgodnie z komunikatem GUS do zwiększenia dynamiki płac we wrześniu przyczyniły się m.in. wypłaty premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Pełniejsza ocena przyczyn przyspieszenia wzrostu płac we wrześniu będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych o dynamice płac w poszczególnych działach. Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce w III i IV kw. (odpowiednio 3,2% r/r i 3,4%). Wyższa niż oczekiwaliśmy dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będzie zatem czynnikiem łagodzącym wpływ drugiej fali pandemii na konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Zatrudnienie rośnie, ale do poziomu z lutego br. wciąż daleko

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się we wrześniu do -1,2% r/r wobec -1,5% w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (-1,1% r/r)  i naszej prognozy (-0,9%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się we wrześniu o 17,4 tys. osób wobec wzrostu o 43,0 tys. osób w sierpniu, co jest jego najsilniejszym wzrostem we wrześniu w historii. Zgodnie z komunikatem GUS wzrost zatrudnienia we wrześniu w porównaniu z sierpniem wynikał z przywracania wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii oraz przyjęć do pracy. Zatrudnienie w sierpniu było jednak nadal o 133,5 tys. niższe niż w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na rynek pracy. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie możliwa po zaplanowanej na najbliższy piątek publikacji danych o liczbie pracujących w sektorze przedsiębiorstw, która lepiej niż liczba zatrudnionych oddaje obecnie tendencje w zakresie popytu na pracę w firmach (por. MAKROmapa z 28.09.2020).

Ryzyko w dół dla konsumpcji i PKB w IV kw. mimo szybszego wzrostu płac

Opublikowane dziś dane wskazują, że wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym negatywny wpływ regulacji związanych z COVID-19 (redukcji wymiaru czasu pracy) na zatrudnienie i konsumpcję stopniowo wygasał. Choć wyraźnie szybszy niż oczekiwaliśmy wzrost płac sygnalizuje ryzyko w górę dla realnego funduszu płac i konsumpcji w IV kw. br., efekt ten będzie z nawiązką niwelowany przez wprowadzone w weekend znaczące obostrzenia w związku z większym niż przewidywano pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i towarzyszącym jej oczekiwanym spadkiem mobilności gospodarstw domowych oraz spadkiem skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji. W konsekwencji, dostrzegamy obecnie znaczące ryzyko w dół dla dynamiki konsumpcji i PKB w IV kw. br. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!