Zaskakująco silne spowolnienie wzrostu płac w grudniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 6,1% r/r z 7,7% w listopadzie, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 4,9% r/r wobec 6,4% w listopadzie.</p>

>

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 0,3 tys. m/m wobec wzrostu o 5,1 tys. w listopadzie. W efekcie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się do 2,8% wobec 3,0% w listopadzie.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w grudniu do 7,8% r/r wobec 9,5% w listopadzie (8,8% w IV kw. wobec 8,3% w III kw.). Lekki wzrost dynamiki funduszu płac w IV kw. sygnalizuje nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. 2018 r. (4,4% r/r wobec 4,5% w III kw.). W sumie opublikowane dziś zaskakuj?ce dane o dynamice płac w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wskazuj?, że mimo sygnalizowanego przez przedsiębiorstwa braku wykwalifikowanych pracowników presja płacowa nadal się obniża. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy. Dzisiejsze dane stanowi? silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2019 r. nominalna dynamika płac w całej gospodarcze nieznacznie się obniży (por. MAKROpuls z 18.12.2018, MAKROmapa z 10.12.2018).

Wyhamowanie wzrostu gospodarczego w strefie euro dotarło do Polski

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 2,8% r/r wobec 4,7% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,2%) i konsensusu rynkowego (5,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w grudniu o 0,4% m/m.

Silne spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jego główn? przyczyn? było odnotowane w ostatnich miesi?cach wyhamowanie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych (w Niemczech i strefie euro), oddziałuj?ce w kierunku wyraźnego zmniejszenia popytu na polski eksport. Wpływ zmniejszenia popytu zewnętrznego na produkcję był przez pewien czas ograniczany poprzez bufor w postaci zaległości produkcyjnych w polskim przetwórstwie. Wyniki badań koniunktury wskazuj? jednak, że bufor ten wyczerpał się. Wsparciem dla naszej oceny jest struktura grudniowej produkcji. Wskazuje ona na silne obniżenie tempa wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "maszyny i urz?dzenia” (-4,3% r/r wobec 4,6% w listopadzie), "produkcja metali” (-2,8% r/r wobec 1,4%) oraz "wyroby z metali” (-2,0% r/r wobec 3,5%).

Oczekujemy, że w I kw. br. wpływ wyhamowania wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro na aktywność polskiego przetwórstwa będzie się nasilał i zakres jego oddziaływania będzie coraz szerszy. Podtrzymujemy jednak ocenę, że w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu pocz?wszy od II kw. można oczekiwać stopniowej poprawy koniunktury w strefie euro, co przyczyni się do ożywienia popytu na polski eksport. Wsparciem dla tego scenariusza s? podejmowane przez władze Chin działania zmierzaj?ce do pobudzenia wzrostu gospodarczego w Państwie Środka (por. MAKROmapa z 14.01.2019).

Wzrost inwestycji publicznych spowalnia

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w grudniu do 12,2% r/r wobec 17,1% w listopadzie. Jej spadek był w znacznym stopniu wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku, jednak spowolnienie było głębsze niż oczekiwaliśmy. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,2%.

W strukturze danych grudniowej produkcji budowlano-montażowej na szczególn? uwagę zasługuje malej?ca dynamika produkcji w dziale "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej (11,4% r/r wobec 20,4% w listopadzie), która po wielomiesięcznej serii spadków ukształtowała się na najniższym poziomie od kwietnia 2017 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nast?pił szczyt aktywności inwestycyjnej sektora publicznego (w tym samorz?dów), a w najbliższych kwartałach dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać (por. MAKROmapa z 23.10. i 30.10.2017). Odnotować warto również silny wzrost dynamiki produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (do 27,5% r/r wobec 11,0% w listopadzie), co wskazuje na utrzymuj?cy się silny wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym. Opublikowane przez GUS wyniki badań koniunktury wskazuj?, że w listopadzie i grudniu 2018 r. portfel zamówień firm budowlanych zwiększał się, co wspiera nasz scenariusz łagodnego spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r.

Wzrost PKB spowolnił w IV kw.

Grudniowe dane o rynku pracy oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. (4,5% r/r wobec 5,1% w III kw.). W I kw. 2019 r. oczekujemy dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego do 3,7% r/r. Nasz scenariusz jest spójny z silnym pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski oraz w polskim przetwórstwie przemysłowym zaobserwowanym w grudniu (por. MAKROmapa z 17.12.2018 i MAKROpuls z 2.01.2019).   

Dzisiejsze dane o rynku pracy i produkcji w grudniu s? negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!