Analizy i badania

Zaskakująco duży spadek dynamiki produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 8,8% w marcu, co było poniżej naszej prognozy (5,5%) i konsensusu rynkowego (6,0%).</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy marcem a kwietniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w kwietniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r., podczas gdy w marcu br. była ona o 1 wyższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w kwietniu o 2,0% m/m (wzrost o 2,7% r/r), co wskazuje na spadek aktywności w polskim przemyśle.

Efekt świ?t Wielkiejnocy ograniczył wzrost produkcji

Silny spadek rocznej dynamiki produkcji w kwietniu jest niespodziank? w świetle utrzymuj?cej się dobrej koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, na co wskazywał kwietniowy odczyt PMI dla tego sektora (por. MAKROmapa z 4.05.2015), w tym w szczególności najwyższy od lutego 2014 r. poziom składowej dla nowych zamówień w eksporcie. Na utrzymuj?ce się ożywienie popytu zewnętrznego wskazuje odnotowany w kwietniu relatywnie szybki wzrost produkcji sprzedanej w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów: "urz?dzenia elektryczne” (wzrost o 13,2% r/r wobec 13,1% w marcu), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (10,6% wobec 16,9%), "meble” (5,2% wobec 14,0%) i "komputery, wyroby elektronicznych” (4,8% wobec 18,4%).

Uważamy, że główn? przyczyn? zaskakuj?co niskiej dynamiki produkcji w kwietniu było silne obniżenie tempa wzrostu produkcji w dziale "artykuły spożywcze”, która spadła w kwietniu o 7,2% r/r wobec wzrostu o 10,2% r/r w marcu. Szacujemy, że obniżenie dynamiki produkcji w tym dziale spowodowało spadek rocznego tempa wzrostu produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem o 2,9 pkt. proc. Naszym zdaniem do tak silnego obniżenia aktywności w branży spożywczej przyczyniły się wcześniejsze niż przed rokiem święta Wielkiejnocy (patrz niżej), które znacz?co podbiły produkcję w marcu i silniej niż oczekiwaliśmy obniżyły jej dynamikę w kwietniu.

Oczekujemy, że po wygaśnięciu wpływu świ?t Wielkiejnocy w maju br. dynamika produkcji ukształtuje się na poziomie ok. 4% r/r. Wsparciem dla umiarkowanego wzrostu aktywności w polskim przemyśle będzie prognozowana przez nas poprawa koniunktury w strefie euro (wstępne odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek zostan? opublikowane jutro - por. MAKROmapa z 18.05.2015).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!