Analizy i badania

Zaskakujące spowolnienie wzrostu płac we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,7% r/r z 6,8% w sierpniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensem rynkowym (7,1%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły we wrześniu o 4,7% r/r (tyle samo co w sierpniu).</p>

>

Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Spadek dynamiki nominalnych wynagrodzeń był jednak silniejszy niż wynikałoby to z efektów kalendarzowych. Jest on szczególnie zaskakuj?cy w kontekście niskiej ubiegłorocznej bazy. Dynamika płac w ujęciu m/m odnotowana we wrześniu 2017 r. była bowiem najniższa od 2012 r. (w porównaniu do analogicznych miesięcy lat ubiegłych). Najprawdopodobniej głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy.

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowan? presję płacow? w szeregu branż, będzie się kształtować w okolicach 7%. Czynnikami ograniczaj?cymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach s? niepewność dotycz?ca terminu wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałuj?cego w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac) oraz ewentualne wejście w życie ustawy znosz?cej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r.). Uważamy, że w najbliższych miesi?cach negatywny wpływ tego czynnika na dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw będzie narastał. Pole manewru w kontekście podwyżek płac będzie również ograniczane przez wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zwi?zku ze wzrostem cen energii elektrycznej (por. MAKROmapa z 8.10.2018).

Drugi miesi?c spadku zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się we wrześniu o 4,2 tys. m/m wobec spadku o 2,0 tys. w sierpniu. Roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się do 3,2% we wrześniu wobec 3,4% w sierpniu. Drugi miesi?c z rzędu spadku zatrudnienia jest niespodziank? w kontekście dobrej koniunktury na rynku pracy. Jest on prawdopodobnie wynikow? procesów restrukturyzacyjnych w niektórych branżach (oddziałuj?cych w kierunku zmniejszenia liczby etatów) oraz narastaj?c? barier? w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, która coraz silniej oddziałuje w kierunku wyhamowania wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Spowolnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obserwowane od lipca br. jest zgodne z naszym scenariuszem zakładaj?cym stopniowy spadek dynamiki liczby pracuj?cych poza rolnictwem w najbliższych kwartałach.

Spowolnienie wzrostu konsumpcji w III kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się we wrześniu do 8,1% r/r wobec 8,2% w sierpniu. W całym III kw. realny fundusz płac wrósł w ujęciu rocznym o 8,3% r/r wobec 9,5% (najwolniej od II kw. 2017 r.). Stanowi to nieznaczne ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. (4,8% r/r wobec 4,9% w II kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!