Analizy i badania

Zaskakujące przyspieszenie produkcji w lutym

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 6,9% r/r wobec 6,1% w styczniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (4,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 1,7% m/m.

 

Przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej w lutym jest szczególnie zaskakuj?ce w kontekście wpływu ograniczaj?cych go niekorzystnych efektów statystycznych. W kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy styczniem a lutym oddziaływała bowiem niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w lutym liczba dni roboczych była taka sama jak w 2018 r., podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Ponadto w kierunku spadku dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływał efekt podwyższonej bazy sprzed roku (w lutym 2018 r. odsezonowana produkcja wzrosła o 1,5% m/m).

Dodatkowo, temperatura w lutym br. była wyraźnie wyższa niż przed rokiem, kiedy odnotowano ostre mrozy. Przyczyniło się to do niższej produkcji ciepła obrazowanej spadkiem dynamiki produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę” z 15,1% r/r w styczniu do 2,6% w lutym.

Spowolnienie w Niemczech niestraszne polskiemu eksportowi

Struktura wzrostu produkcji przemysłowej wskazuje na odporność polskiego przemysłu na spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównego partnera handlowego. Zgodnie z wynikami badań koniunktury (PMI) w Niemczech w lutym odnotowano bowiem najszybszy spadek nowych zamówień eksportowych od października 2012 r. oraz pierwszy od kwietnia 2013 r. spadek bież?cej produkcji w przetwórstwie. Na takim tle zaskakuj?ce s? wysokie dynamiki produkcji w polskim przemyśle w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy” (20,5% r/r w lutym), "urz?dzenia elektryczne” (13,8%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (12,6%) oraz "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (9,7%).

Takie dane mog? wskazywać na zmiany strukturalne w polskim przemyśle (takie jak rosn?ce przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granic?, reorientację geograficzn? eksportu lub przesunięcia w łańcuchu dostaw) pozwalaj?ce na utrzymanie relatywnie szybkiego tempa wzrostu produkcji pomimo pogorszenia koniunktury za granic?. Zgodnie z wynikami koniunktury GUS, wskaźniki obrazuj?ce pozycję przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach krajów Unii Europejskiej i innych rynkach zagranicznych odnotowały w I kw. wzrost w porównaniu do wartości z IV kw. ub. r., jednak nie były to wysokie poziomy na tle historycznym.

Drugim wytłumaczeniem dobrego wyniku branż eksportowych s? wci?ż duże (jednak malej?ce) zaległości produkcyjne. Polskie firmy przemysłowe raportowały w I kw., że obecnie zagwarantowany okres działania przedsiębiorstwa przy posiadanym portfelu zamówień i normalnym czasie pracy wynosi średnio 10,4 miesięcy. Taki bufor bezpieczeństwa był tylko nieznacznie niższy niż przeciętnie w latach 2017-2018 (10,6 miesięcy). Z podobn? sytuacj? jak w polskim przemyśle mamy do czynienia również w Czechach (por. MAKROmapa z 18.03.2019 r.).

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w br.

Zakładaj?c, zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, że obserwowane obecnie spowolnienie w światowym handlu ma charakter przejściowy i w II poł. br. nast?pi przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego, to wskazane powyżej czynniki pozwol? na utrzymanie w kolejnych miesi?cach relatywnie wysokiej dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce. Dodatkowym impulsem wspieraj?cym aktywność przemysłu (w szczególności w zakresie produkcji dóbr konsumpcyjnych) będzie uruchomienie pakietu fiskalnego (por. MAKROmapa z 11.03.2019). Lutowe dane produkcji przemysłowej stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. (3,5% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r,). S? one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!