Analizy i badania

Zakład a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych – interpretacja ogólna MF

<p style="text-align: justify;">W związku z licznymi wątpliwościami powstałymi w kontekście sporządzania dokumentacji podatkowej przez podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, Minister Finansów wydał interpretację ogólną(1), w której odniósł się do <strong>sposobu określania progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego</strong> po stronie zakładu.</p>

>

W przywołanej interpretacji, Minister Finansów wyjaśnił, że próg określaj?cy obowi?zek sporz?dzenia dokumentacji podatkowej, jak również analizy porównawczej i dokumentacji grupowej, należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będ?cego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim przychody te lub koszty przypisane s? do jego zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Progów wskazanych w ustawie o PIT i CIT nie stosuje się zatem do przychodów lub kosztów generowanych przez całego podatnika będ?cego nierezydentem (tj. jednostkę macierzyst? wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami położonymi w różnych państwach), ale jedynie do tych które zostały wygenerowane przez podatnika w wyniku działalności jego zakładu zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Dodatkowo Minister Finansów potwierdził, że obowi?zkiem dokumentacyjnym nie s? objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemaj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz?du, a wył?cznie te które zwi?zane s? z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 marca 2018 r. (sygn.DCT.8201.5.2018).

  

KONTAKT

Anna Zaj?c
Tax Consultant
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!