Aktualności firm stowarzyszonych

Za BHP zawsze stoi człowiek

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z przepisami prawa pracy podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakładzie pracy (przedsiębiorstwie, spółce itp.). W szczególności dotyczy to: prawidłowej organizacji w zakładzie pracy, prowadzenia dokumentacji, szkolenia nowych oraz dotychczasowych pracowników, kierowania na profilaktyczne badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, zapewnienia środków ochrony indywidualnej, nadzoru nad maszynami i innymi urządzeniami technicznymi, aby spełniały one wymagania przepisów itd.</p>

>

Pracodawca obowi?zany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi?gnięć nauki i techniki (art. 207 kodeksu pracy).  

Pracodawca prowadzi dokumentację zwi?zan? z prawem pracy, w tym BHP, do której należ?: dokumentacja pracownicza, regulaminy, instrukcje, procedury, rejestry, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja powypadkowa itd.  

Pracodawca zapewnia przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Także pracodawca obowi?zany jest odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ci?ż?cych na nim obowi?zków (art. 2373   kodeksu pracy).  

Pracodawca zatrudniaj?cy więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (służba BHP) pełni?c? funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce oznacza to obowi?zek pracodawcy do posiadania etatowego pracownika (pracowników) służby BHP.  

Powszechnie stosowan? praktyk? jest powierzenie wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy (posiadaj?cym wyższe wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe oraz min. rok stażu) w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia od 1 do 100 pracowników. Wtedy też pracodawca ma pewność, że jego sprawy w zakresie BHP s? należycie zabezpieczone.  

Nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów i zasad BHP może skutkować kar? grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. (art. 283 kodeksu p), poci?gnięciem do odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności do lat 3 (art. 220 kodeksu karnego) b?dź odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie.

W zwi?zku z powyższym ważne jest, aby każdy pracodawca pamiętał o tym, że za przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawsze stoi człowiek, a nie tylko sam proces pracy.  

Nasza firma − Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski − świadczy usługi zwi?zane z: wykonywaniem zadań służby BHP w zakładach pracy (outsourcing), prowadzeniem szkoleń w dziedzinie BHP i PPOŻ., pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwem oraz opracowywaniem dokumentacji w zakresie prawa pracy, w tym BHP (ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja pracownicza, dokumentacja powypadkowa, regulaminy, instrukcje, procedury itd.).

Naszym zespołem kieruje Mieczysław Jankowski − główny specjalista ds. BHP oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej; a od 2006 roku członek  Sieci Ekspertów  certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!