Analizy i badania

Wzrostu dynamiki PKB pomiędzy II i III kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w III kw. br. wyniosło 3,4% r/r wobec 3,3% w II kw., co było powyżej naszej prognozy (3,2%) i konsensusu rynkowego (3,3%). Oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB w III kw. przyspieszyło do 0,9% kw/kw wobec 0,8% w II kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec listopada.</p>

>

Naszym zdaniem, głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki PKB pomiędzy II i III kw. było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z wcześniejsz? dat? Świ?t Wielkiejnocy, który negatywnie wpłyn?ł na tempo wzrostu PKB w II kw. br. (por. MAKROpuls z 14.08.2015). Przewidywane przez nas w III kw. zmniejszenie wkładów inwestycji i konsumpcji prywatnej najprawdopodobniej zmaterializowało się w mniejszym stopniu niż oczekiwaliśmy. Prognozujemy, że w IV kw. br. roczna dynamika PKB zwiększy się do 3,5%.

W 2016 r. oczekujemy natomiast wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z br. przyczyniaj?cych się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji. W rezultacie, przy jedynie nieznacznym obniżeniu tempa wzrostu import_u wkład eksportu netto w skali całego roku stanie się ujemy. Ponadto obserwowane spowolnienie w Chinach może okazać głębsze niż obecnie uważamy, co będzie stanowić ryzyko dla trwałości ożywienia w strefie euro. Wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany dodatkowo przez znacz?cy spadek dynamiki inwestycji publicznych (ograniczona absorbcja środków unijnych pomiędzy dwiema perspektywami – 2007-2013 i 2014-2020). W efekcie prognozujemy, że dynamika PKB w całym 2016 r. obniży się do 2,5% wobec 3,4% w br.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o PKB w III kw. s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!