Analizy i badania

Wzrost zysków i przyciąganie nowych pracowników priorytetami polskich firm rodzinnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Blisko 60% firm rodzinnych w Polsce i 73% firm w Europie prognozuje, że ich sytuacja ekonomiczna w ciągu najbliższego roku będzie dobra lub bardzo dobra. Na tle Europy zarządzający polskimi firmami rodzinnymi znacznie częściej deklarują, że rozważają przekazanie przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu. Najważniejszymi priorytetami dla polskiego biznesu rodzinnego w ciągu kolejnych dwóch lat będzie zwiększenie zyskowności (38% wskazań), przyciągnięcie nowych, utalentowanych pracowników (35%) oraz wzrost przychodów (32%). Mając na uwadze potrzebę ciągłego rozwoju, zdecydowana większość firm rodzinnych w Polsce planuje inwestycje w działalność podstawową firmy (80% wskazań), kapitał ludzki (78%) oraz innowacje i nowe technologie (76%) – wynika z VII edycji raportu KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych”.</strong></p>

>

Dobre nastroje wśród firm rodzinnych

Zarz?dzaj?cy firmami rodzinnymi dobrze oceniaj? sytuację swoich organizacji, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach finansowych i rosn?cej liczbie zatrudnionych.   W Polsce 59% respondentów oceniło kondycję ekonomiczn? firmy jako dobr? lub bardzo dobr? (spadek o 3 p.p. r/r). W Europie tak? sam? opinię wyraziło 73% ankietowanych (wzrost o 2 p.p. r/r).

Lepsze wyniki finansowe w ostatnim roku odnotowało ponad 30% polskich przedsiębiorstw, a 42% respondentów stwierdziło, że przychody utrzymały się na tym samym poziomie. Zaledwie 20% polskich firm odnotowało mniejsze obroty w ostatnim roku. Średnia dla Europy wypada nieco lepiej – aż 64% europejskich przedsiębiorstw zanotowało wzrost przychodów, w przypadku 24% pozostały one na tym samym poziome, a 11% – spadły.

Dobra kondycja firm rodzinnych jest widoczna również we wzroście zatrudnienia – ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw w ci?gu roku zwiększyła liczbę pracowników, a połowa utrzymała zatrudnienie na tym samym poziomie. Jeszcze lepsza sytuacja panuje w Europie, gdzie prawie 55% firm zwiększyło liczbę etatów.

Rosn?ce koszty pracy wci?ż istotnym wyzwaniem dla rodzinnego biznesu

Z badania przeprowadzonego przez firmę KPMG wynika, że niezmiennie największym wyzwaniem stoj?cym przed polskimi firmami rodzinnymi s? rosn?ce koszty pracy, na co wskazała ponad połowa ankietowanych (52%). W Polsce ten problem jest zgłaszany znacznie częściej niż w pozostałych krajach Europy.

Coraz wyższe koszty pracy przyczyniaj? się do trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry. Blisko 1/3 firm rodzinnych z Polski przyznaje, że problematyczna jest konieczność rywalizacji o  pracowników z  odpowiednimi kwalifikacjami. W Europie odsetek przedsiębiorstw sygnalizuj?cych tę kwestię jest jeszcze większy i wynosi 53%. Rodzinne przedsiębiorstwa musz? być przygotowane na konkurowanie z innymi firmami o wykwalifikowane kadry. Często jednak mierz? się z dylematem, kto powinien zaj?ć dane stanowisko – członek rodziny czy specjalista.  

W czasach szybkiego rozwoju technologii firmy rodzinne mog? mieć coraz większy problem w  realizowaniu kolejnych zadań bez pomocy wykwalifikowanego personelu. Rosn?ca konkurencja, koszty pracy oraz mała liczba ludzi z odpowiednim wykształceniem na rynku sprawia, że trudno znaleźć odpowiedni? kadrę pracownicz?. Właściciele firm rodzinnych musz? również rywalizować z większymi organizacjami, które s? w stanie zagwarantować nowym pracownikom lepsze wynagrodzenie. Jednak przedsiębiorstwa oparte na więzach rodzinnych oferuj? inne korzyści, które mog? być równie atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Wartości, które stoj? u podstaw ich funkcjonowania oraz możliwość rozwoju zawodowego sprawia, że firmy rodzinne staj? się atrakcyjnymi pracodawcami  – mówi  Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.  

Ponad 1/3 firm rodzinnych w Polsce wskazuje, że zmieniaj?ce się otoczenie prawne utrudnia zarz?dzanie przedsiębiorstwem. Częste zmiany w przepisach wpływaj? na niepewność firm i niechęć do podejmowania inwestycji obarczonych ryzykiem.  

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców planuje sukcesję w ramach rodziny

Planowanie przekazania władzy i zarz?dzania firm? następnemu pokoleniu deklaruje ponad 70% ankietowanych firm rodzinnych z Polski. Jeszcze więcej ankietowanych przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom. Dodatkowo fakt, że 81% respondentów nie zamierza przekazać funkcji dyrektora generalnego osobie spoza rodziny świadczy, że właściciele w bardzo dużym stopniu ceni? sobie rodzinne relacje oraz budowanie wspólnego biznesu. Badanie KPMG wskazuje również, że w ci?gu najbliższych 3 lat tylko 13% polskich i 12% europejskich przedsiębiorców rodzinnych rozważa sprzedaż swojej firmy.  

Firmy rodzinne będ? inwestować w innowacje i nowe technologie

W obliczu rosn?cej konkurencji firmy rodzinne musz? stale rozwijać się i oferować nowe produkty, aby uzyskać przewagę na rynku. Zarówno dla polskich, jak i europejskich firm rodzinnych priorytetem w  prowadzeniu działalności gospodarczej w ci?gu następnych 2 lat jest zwiększenie zyskowności i  przychodów. Nie mniej ważn? kwesti? dla polskich firm rodzinnych jest również przyci?ganie nowych i utalentowanych pracowników (35%).

Zarówno polskie, jak i europejskie firmy rodzinne w swoich planach na pierwszym miejscu stawiaj? inwestycje w działalność podstawow? firmy (odpowiednio 80% respondentów z Polski i 86% z Europy). Równie istotnym obszarem, w który planuje inwestować 78% polskich przedsiębiorców rodzinnych i  81% europejskich jest kapitał ludzki (rekrutacja i szkolenia). Firmy rodzinne kład? także duży nacisk na inwestycje w innowacje i nowe technologie (76% respondentów z  Polski i 83% z Europy).

Ci?głe inwestycje s? nieodł?cznym elementem firm rodzinnych. Daje to szansę na dalszy rozwój oraz otwarcie się na nowe rynki. Właściciele rodzinnych przedsiębiorstw coraz bardziej skupiaj? swoj? uwagę na innowacjach, które s? motorem do dalszego działania i wprowadzania nowych produktów lub usług. Firmy rodzinne powinny także w dużym stopniu interesować się swoimi pracownikami angażuj?c ich w rozwój firmy oraz inwestować w rozwój ich kompetencji  – mówi  Paweł Barański, partner w  dziale doradztwa podatkowego w  KPMG w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

„Barometr firm rodzinnych” jest siódm? edycj? badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a  polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz szósty. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych w okresie maj-lipiec 2018 roku. W badaniu udział wzięło 1  576 respondentów z 26 krajów, w tym z Polski. Przedsiębiorcy wyrazili opinię na temat kondycji ich rodzinnych biznesów, planów na przyszłość oraz stoj?cych przed nimi wyzwań.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511  308  

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!