Analizy i badania

Wzrost zatrudnienia nie zwalania tempa

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 10,8 tys. m/m wobec spadku o 1,3 tys. w sierpniu – najsilniejszy miesięczny wzrost zatrudnienia we wrześniu od 2010 r.</p>

>

Potwierdziła się zatem nasza ocena, iż nieoczekiwane obniżenie zatrudnienia w sierpniu było przejściowe (por. MAKROpuls z 16.09.2016). Zgodnie informacjami uzyskanymi z GUS wynikało ono bowiem z przejścia części osób zatrudnionych dotychczas w sektorze "informacja i komunikacja” do branż nieuwzględnianych w statystykach sektora przedsiębiorstw. Tym samym spadek zatrudnienia w sierpniu nie sygnalizuje pogorszenia sytuacji na rynku pracy, gdyż osoby te zostan? uwzględnione w statystykach dotycz?cych zatrudnienia w gospodarce narodowej.  

Roczna dynamika zatrudnienia zwiększyła się we wrześniu do 3,2% r/r wobec 3,1% w sierpniu. Podtrzymujemy nasz? ocenę, że dynamika zatrudnienia znajduje się blisko lokalnego maksimum. Oczekujemy, że pocz?wszy od IV kw. roczne tempo wzrostu zatrudnienia zacznie się stopniowo obniżać, co będzie zgodne z naszym scenariuszem zakładaj?cym osi?gnięcie stanu równowagi na polskim rynku pracy w 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!