Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost wynagrodzeń wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r wobec 5,9% w październiku, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (5,9%) oraz naszej prognozy (6,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 2,6% r/r wobec wzrostu o 3,4% w październiku.

W listopadzie 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,9%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które przygotowują się na zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy. Zmiany te, oddziałujące w kierunku wzrostu kosztów pracy, obejmują wejście w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych, a także zapowiadany silny wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach. Znaczące podniesienie płacy minimalnej zwiększy presję na wzrost również tych wynagrodzeń, które dziś wyraźnie przewyższają poziom minimalnego wynagrodzenia (nastąpi korekta siatki płac). Negatywna dla dynamiki wynagrodzeń jest również utrzymująca się niepewność wokół planów zniesienia ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – tzw. trzydziestokrotności. Choć projekt ustawy został wycofany, oczekiwane konsultacje społeczne w tej sprawie sygnalizują wysokie prawdopodobieństwo zniesienia trzydziestokrotności w późniejszym terminie.

Wzrost zatrudnienia po trzech miesiącach spadku

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w listopadzie do 2,6% r/r wobec 2,5% w październiku, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (2,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w listopadzie o 11,5 tys. osób wobec spadku o 2,7 tys. osób w październiku. Do znaczącego wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym w listopadzie przyczynił się efekt niskiej bazy, związany z silnym skumulowanym zmniejszeniem zatrudnienia w okresie sierpień – październik br. (o 13,9 tys. osób). Uważamy, że odnotowany w listopadzie znaczący wzrost zatrudnienia miał charakter przejściowy. W kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) oczekujemy stagnacji zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy. Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach procesy te przyspieszą, do czego przyczyni się silny wzrost płacy minimalnej w styczniu 2020 r.

Realny fundusz płac rośnie najwolniej od grudnia 2016 r.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach obniżyła się w listopadzie do 5,3% r/r (najniżej od grudnia 2016 r.) wobec 5,9% w październiku i 6,7% w III kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. br. tempo wzrostu konsumpcji obniży się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji (por. MAKROmapa z 9.12.2019). Wsparciem dla naszego scenariusza są opublikowane dziś przez GUS wyniki grudniowego badania koniunktury konsumenckiej. W grudniu br. odnotowano spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej do poziomu najniższego od grudnia 2018 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniło się pogorszenie ocen dotyczących zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych dwunastu miesiącach.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!