Analizy i badania

Wzrost wynagrodzeń pozytywnie zaskoczył

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 7,5% r/r z 7,0% w maju, kształtując się powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (7,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 5,4% r/r wobec 5,2% w maju.</p>

>

W kierunku wzrostu dynamiki płac w czerwcu br. oddziaływały podwyżki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były również czynniki statystyczne zwi?zane z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych, podbijaj?ce dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? w kolejnych miesi?cach roczna dynamika płac, wspierana przez umiarkowan? presję płacow? w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Stabilizacja dynamiki zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 11,9 tys. m/m wobec spadku o 2,1 tys. w maju. Oznacza to, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami spadek zatrudnienia w ujęciu miesięcznym odnotowany w maju był zjawiskiem przejściowym (por. MAKROpuls z 18.06.2018). Roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniosła 3,7%. Silniejszy od naszej prognozy (o 0,1 pkt. proc.) wzrost zatrudnienia w czerwcu był spójny z lepszymi od oczekiwań wynikami badań koniunktury w przetwórstwie. Składowa indeksu PMI dotycz?ca zatrudnienia ukształtowała się w czerwcu na najwyższym poziomie od kwietnia 2017 r. Utrzymuj?cy się relatywnie szybki wzrost zatrudnienia jest szczególnie ciekawy z punktu widzenia rosn?cych trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjaj?ce powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosn?ce rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Szybszy od naszych oczekiwań wzrost liczby etatów w czerwcu nie zmienia naszego scenariusza stopniowego wyhamowania wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach.

Dobre dane z rynku pracy wsparciem dla konsumpcji w II kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w czerwcu 9,3% r/r wobec 9,0% w maju. W II kw. wzrost realnego funduszu płac przyspieszył do 9,5% wobec 9,3% w I kw. Stanowi to lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w II kw. obniży się i wyniesie 4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!