Wzrost wynagrodzeń poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się we wrześniu do 6,6% r/r wobec 6,8% w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (7,1%) i naszej prognozy (7,4%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 3,9% r/r wobec wzrostu o 3,8% w sierpniu.

Spadek rocznej dynamiki płac we wrześniu w porównaniu z sierpniem nastąpił mimo efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem), który oddziaływał w kierunku wzrostu dynamiki płac pracowników zatrudnionych na akord. Naszym zdaniem jedną z przyczyn spadku nominalnej dynamiki wynagrodzeń we wrześniu było przesunięcie wypłat premii w niektórych branżach. Weryfikacja tej hipotezy będzie możliwa dopiero po publikacji szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym.

W naszej ocenie kolejnymi czynnikami mającymi rosnący, negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń są obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które przygotowują się na zmiany instytucjonalne na polskim rynku pracy. Zmiany te, oddziałujące w kierunku wzrostu kosztów pracy, obejmują wejście w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych, planowane zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w świetle dzisiejszej wypowiedzi J. Gowina, który oznajmił, że Porozumienie zagłosuje przeciwko temu rozwiązaniu znacząco obniżyło się prawdopodobieństwo jego wprowadzenia), a także zapowiadany silny wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki opublikowanego w tym tygodniu Szybkiego Monitoringu NBP, zgodnie z którymi w III kw. w porównaniu do II kw. doszło do silnego zwiększenia odsetka firm wskazujących koszty pracy jako barierę rozwoju. W konsekwencji podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą prawdopodobieństwo znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w najbliższych miesiącach jest niskie.

Rosnące koszty pracy wymuszą automatyzację

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 2,6%, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i poniżej naszej prognozy (2,7%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie obniżyło się we wrześniu o 3,6 tys. osób wobec spadku o 7,6 tys. osób w sierpniu. Utrzymujący się w ostatnich miesiącach spadek zatrudnienia wskazuje, że rośnie znaczenie restrukturyzacji jako czynnika wpływającego na popyt na pracę. Ze względu na utrzymującą się niską inflację wśród głównych partnerów Polski, która oddziałuje w kierunku wzrostu presji na marże przedsiębiorstw, firmy mają ograniczone możliwości przerzucenia rosnących kosztów pracy na konsumentów. W konsekwencji można oczekiwać, że w celu utrzymania swojej konkurencyjności cenowej część firm wzmocni procesy restrukturyzacyjne i zwiększy nakłady na automatyzację. Zgodnie z wynikami badań OECD przytaczanymi w Szybkim Monitoringu NBP ok. 20% stanowisk w Polsce mogłaby zostać zautomatyzowana.

Wzrost konsumpcji przyspieszy w III kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 6,5% r/r. W całym III kw. obniżyła się ona do 6,7% wobec 7,1% w II kw. Niemniej podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą lekkie zwiększenie dynamiki spożycia prywatnego do 4,6% r/r w III kw. wobec 4,4% w II kw., będące efektem wypłat świadczeń społecznych oraz bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!