Analizy i badania

Wzrost wskaźnika koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 52,1 pkt. w maju z 51,0 pkt. w kwietniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (51,4 pkt.) i oczekiwań rynkowych (51,5 pkt.). Odnotowana w maju poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie miała szeroki zakres – złożył się na nią wzrost wkładów wszystkich pięciu składowych indeksu PMI (nowe zamówienia, zatrudnienie, bieżąca produkcja, czas dostaw i zapasy pozycji zakupionych).</p>

>

W strukturze majowego wskaźnika PMI na szczególn? uwagę zasługuje przyspieszenie wzrostu nowych zamówień ogółem, w tym nowych zamówień eksportowych. Szybszy wzrost zamówień eksportowych jest spójny z odnotowan? w kwietniu i maju popraw? nastrojów w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (przyspieszenie wzrostu zamówień i bież?cej produkcji). Z kolei wyższe tempo zamówień ogółem sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego. Nie można wykluczyć, że jednym z motywów zwiększania zamówień w przedsiębiorstwach może być uruchomienie programu "Rodzina 500+” i spodziewany w zwi?zku z tym przyrost konsumpcji w pewnych segmentach rynkowych. Silniejszy napływ nowych zamówień doprowadził w maju do przyspieszenia wzrostu produkcji oraz zatrudnienia.  

W naszej ocenie poprawa koniunktury w maju była częściowo spowodowana efektem niskiej bazy sprzed miesi?ca (spadek indeksu PMI w kwietniu był w ujęciu miesięcznym drugim najgłębszym od listopada 2009 r.). Co więcej, średnia wartość wskaźnika PMI w okresie kwiecień-maj (51,6 pkt.) kształtuje się na niższym poziomie niż w I kw. (52,5 pkt.). Tym samym, w poł?czeniu ze struktur? wzrostu gospodarczego w I kw. (por. MAKROpuls z 31.05.2016), dzisiejsze dane nie sygnalizuj? wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do 3% r/r. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i negatywna dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!