Analizy i badania

Wzrost wartości Barometru Koniunktury Konsumenckiej

<p style="text-align: justify;">Wartość Barometru Koniunktury Konsumenckiej w czerwcu wyniosła -0,5 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca, wskazanie Barometru wzrosło aż o 4,1 punktu. Był to czwarty z rzędu wzrost wartości Barometru. Pomimo dalszego pozostawania wartości wskaźnika na poziomie poniżej zera, oznaczającego utrzymywanie się niekorzystnego stanu koniunktury konsumenckiej, podkreślić należy jego wyraźne zbliżenie się do wartości neutralnej.</p>

>

Na zmianę wartości Barometru pozytywnie wpływały następuj?ce jego składowe: wzrost wartości bież?cego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracuj?cych w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek wskaźnika inflacji. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Odnotowany w maju poziom wartości Barometru Koniunktury Konsumenckiej był najwyższy od grudnia 2008 roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano jego wyższ? wartość (-0,2 punktu). Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Wartość Barometru od sześćdziesięciu sześciu miesięcy, a więc od pięciu i pół roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego (czyli zera), co stanowiło odbicie dominacji negatywnych czynników w gospodarce. Znacz?ca poprawa wartości wskaźnika (w skali roku o prawie 12,5 punktu) oraz jego wyraźne zbliżenie do wartości zero pokazuje jednak, że stan taki może się w najbliższym czasie zmienić.

Potwierdzaj? to dostępne na rynku prognozy makroekonomiczne. Poprawiaj?ca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesi?cach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru. Według aktualnych prognoz IBnGR, tempo wzrostu PKB w 2014 roku przyspieszy do 3,1 procent. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osi?gaj?c wartość 3,3 procent w ostatnich trzech miesi?cach roku. Tempo takie, chociaż zdecydowanie wyższe od obserwowanego w poprzednich dwóch latach, trudno uznać jednak za zadowalaj?ce, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osi?ganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006-2008. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy zreszt? się spodziewać, chociaż w roku 2015 tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do poziomu 3,8 procent.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne s? prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osi?gnie wartość 2,6 procenta, co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012-2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 procent w pierwszym, do 3,2 procent w czwartym. W 2015 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego zwiększyć się powinno do 3,5 procent.

Warto również odnotować, że po dwóch latach spadków, odwróc? się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR, nakłady inwestycyjne zwiększ? się w 2014 roku o 5,1 procent.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazuj?cym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniaj? się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazuj? niekorzystna koniunkturę konsumencka, a powyżej – korzystn?.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i jednym z największych detalistów na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!