Analizy i badania

Wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie  stawki  IRS zwiększyły się do poziomu 2,03(wzrost  o 2pb),  5-letnie do poziomu do 2,61(wzrost o 2pb),  a  10-letnie do 3,07(wzrost  o 1pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami   bazowymi   (USA,   Niemcy).Wzrostowi stawek IRS sprzyjała podwyższona awersja do ryzyka zwi?zana z sytuacj? polityczn? we Włoszech oraz wyprzedaż? na głównych światowych giełdach (w USA, Azji oraz Europie). Pi?tkowa decyzje agencji S&P   oraz   Fitch dotycz?ce aktualizacji polskiego   ratingu   zostały ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, tym samym nie miały one wpływu na stawki IRS.

Decyzja agencji S&P o podniesieniu długoterminowego ratingu Polski w ubiegłym tygodniu będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku stawek IRS w tym   tygodniu.W   tym   tygodniu w   centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na pi?tek publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. W naszej ocenie   może   ona oddziaływać   w lekkiego   wzrostu   stawek   IRS.   Pozostałe   krajowe   dane   (inflacja, produkcja przemysłowa,zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bilans płatniczy) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw?. Podwyższonej zmienności stawek IRS może sprzyjać natomiast publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC. Dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) oraz Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) będ? naszym zdaniem neutralne dla krzywej

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!