Analizy i badania

Wzrost produkcji wciąż szybki mimo kryzysu ukraińsko-rosyjskiego

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 19.03.2014), obserwowane w ostatnich miesiącach silne pogorszenie koniunktury w gospodarce rosyjskiej i ukraińskiej oraz kryzys ukraińsko-rosyjski per se nie wpłynęły znacząco na aktywność polskiego przemysłu w marcu. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach wyżej wymienione czynniki będą miały negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej, jednak wpływ ten będzie kompensowany przez ożywienie popytu krajowego oraz reorientację polskiego eksportu na rynki Europy Zachodniej. W konsekwencji oczekujemy, że w kwietniu produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 5% r/r.</p>

>

Czynnikiem ograniczaj?cym niekorzystny wpływ kryzysu ukraińsko-rosyjskiego będzie również niski udział eksportu dóbr przemysłowych do Rosji i na Ukrainę w produkcji sprzedanej przemysłu. Zgodnie z opublikowanymi wczoraj wynikami kwartalnego badania koniunktury NBP, największe obawy zwi?zane z kryzysem ukraińsko-rosyjskim jako barier? rozwoju wśród wszystkich ankietowanych branż maj?: producenci wyrobów tekstylnych (23% spośród tej branży wskazało kryzys ukraińsko-rosyjski jako swoj? barierę rozwoju), producenci leków i substancji farmaceutycznych (22% wskazań), producenci urz?dzeń elektrycznych (15%), producenci żywności (13%) oraz producenci wyrobów elektronicznych i optycznych (13%). Ł?czny udział całkowitego eksportu tych branż w produkcji przemysłowej szacujemy na 8,6%.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!