Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost produkcji przemysłowej wyraźnie powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 1,4% r/r wobec 3,5% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy (0,8%) i oczekiwań rynkowych (0,0%). Warto zwrócić uwagę, że do zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie w porównaniu z październikiem przyczynił się gównie efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się o 5,4% r/r wobec 3,8% r/r w październiku, a tym samym jej dynamika ukształtowała się na najwyższym poziomie od kwietnia br.

Wyraźny spadek produkcji w branży motoryzacyjnej

Struktura wzrostu produkcji przemysłowej w listopadzie jest charakterystyczna dla miesięcy, w których występują niekorzystne efekty kalendarzowe, tj. odnotowano spadek rocznej dynamiki prawie we wszystkich branżach. Dwie kategorie miały szczególny duży wpływ na kształtowanie się tempa wzrostu produkcji ogółem – „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”.

W przypadku branży motoryzacyjnej odnotowano wyraźny spadek produkcji (o 4,6% r/r w listopadzie wobec wzrostu o 0,9% w październiku, co obniżyło dynamikę produkcji przemysłowej ogółem o ok. 0,6 pkt. proc.). Mogło mieć to związek z przedłużającą się dekoniunkturą w niemieckiej branży motoryzacyjnej. Trudno jest jednak jednoznacznie zweryfikować tą hipotezę z uwagi na odnotowaną w listopadzie poprawę nastrojów w niemieckim przetwórstwie (wg indeksu PMI).

Skalę spowolnienia produkcji przemysłowej ogółem ograniczała natomiast wyższa produkcja we wspomnianej kategorii zajmującej się dostawą mediów (14,4% r/r w listopadzie wobec 6,4% r/r w październiku), co podbiło dynamikę produkcji ogółem o ok. 0,6 pkt. proc. Wyraźny wzrost produkcji (m.in. w firmach z branży grzewczej) jest trudny do wytłumaczenia, biorąc pod uwagę, że był to jeden z najcieplejszych listopadów na tle historycznym.

Solidna listopadowa produkcja, jednak perspektywy wciąż niepewne 

Dane o listopadowej produkcji przemysłowej wyglądają dosyć korzystnie, jednak należy zwrócić uwagę, że największym czynnikiem ryzyka dla perspektyw polskiego przetwórstwa w najbliższych miesiącach pozostaje sytuacja w strefie euro. Po dwóch miesiącach poprawy koniunktury (październik, listopad), wyniki badania PMI wskazały na ponowne pogorszenie nastrojów w grudniu. Szczególnie niepokojący w badaniu jest pogłębiający się spadek zatrudnienia w niemieckim przetwórstwie. Tym samym podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego (3,5% r/r w IV kw. i 4,2% r/r w całym 2019 r.).  

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!