Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 5,6% r/r wobec spadku o 1,3% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (4,3%) i oczekiwań rynkowych (5,0%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu w porównaniu z sierpniem przyczynił się efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Wsparciem dla dynamiki produkcji we wrześniu był również efekt niskiej bazy sprzed roku (we wrześniu 2018 r. odsezonowana produkcja spadła o 0,7% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu br. o 1,2% m/m.

Branże eksportowe (przejściowo) przodują 

Warto zwrócić uwagę, że wśród branż, w których we wrześniu odnotowano najwyższe roczne dynamiki produkcji znalazły się przede wszystkim działy o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy” (44,1% r/r), „urządzenia elektryczne” (14,4%), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (10,0%), „meble” (8,3%), „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (7,3%). Znaczące przyspieszenie wzrostu produkcji w kategorii "pozostały sprzęt transportowy” (z 2,2% w sierpniu) najprawdopodobniej wynikało z przesunięć produkcji pomiędzy miesiącami i ma naszym zdaniem charakter obserwacji nietypowej.

Niemniej jednak zaobserwowane przyspieszenie w branżach eksportowych stoi w kontrze do wrześniowych wyników badań koniunktury w Niemczech i strefie euro (PMI), które wskazały na pogłębienie tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Uważamy zatem, że jest to tylko zjawisko przejściowe (wspierane przez wspomniane wyżej korzystne efekty statystyczne) i w kolejnych miesiącach zaobserwujemy dalsze pogorszenie sytuacji w polskich branżach eksportowych. Taką ocenę wspierają wyniki badań koniunktury GUS i PMI (wskazujące na utrzymujący się spadek zamówień), jak również NBP (patrz poniżej).

W strukturze danych o produkcji przemysłowej można zaobserwować, że spowolnienie w krajowym budownictwie ma coraz silniejszy negatywny wpływ na aktywność w polskim przemyśle. Dynamiki produkcji przemysłowej w branżach zaopatrujących budownictwo ukształtowały się we wrześniu na relatywnie niskich poziomach – „metale” (spadek o 1,3% r/r) i „wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (wzrost o 0,8% r/r).

Niekorzystne perspektywy dla polskiego przemysłu  

W świetle kwartalnego badania koniunktury przez NBP (Szybki Monitoring, październik br.) perspektywy dla polskiego przemysłu nie wyglądają korzystnie, szczególnie w zakresie eksportu. Spadek wskaźnika prognoz popytu na IV kw. odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów niewyspecjalizowanych. Eksporterzy wyspecjalizowani prognozują co prawda stabilizację perspektyw popytu ogółem, jednak wskazują na wyraźne pogorszenie prognoz eksportu na IV kw. 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że, w świetle ocen przedsiębiorstw ważniejszym zagrożeniem dla sytuacji eksporterów (szczególnie wyspecjalizowanych) i importerów jest pogorszenie koniunktury w gospodarce niemieckiej niż Brexit i napięcia handlowe na linii USA-Chiny oraz USA-Europa. W naszej ocenie największym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach pozostaje dekoniunktura w niemieckim przetwórstwie.

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej w Polsce nie zmieniają naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%). Są one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!