Analizy i badania

Wzrost PKB spowolnił w I kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 1,8% r/r wobec 7,4% w lutym, co było poniżej naszej prognozy (4,4%) oraz konsensusu rynkowego (2,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w marcu o 0,3% m/m.</p>

>

Efekty kalendarzowe i słabszy popyt zewnętrzny ograniczyły wzrost produkcji

Głównym czynnikiem przyczyniaj?cym się do obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lutym i marcem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. W marcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w lutym 2018 r., była ona taka sama jak przed rokiem. Na szczególn? uwagę zasługuje fakt, że spadek produkcji przemysłowej w porównaniu do marca ub. r. odnotowano w 16 działach, w tym w branżach o dużym udziale eksportu w sprzedaży – "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (spadek o 7,8% r/r w marcu), "maszyny i urz?dzenia” (-5,0% r/r) oraz "wyroby farmaceutyczne” (-24,2% r/r).  

Spowolnienie produkcji w branżach eksportowych jest najprawdopodobniej efektem obserwowanego od stycznia br. lekkiego pogorszenia koniunktury w niemieckiej gospodarce znajduj?cego odzwierciedlenie m.in. w obniżaj?cej się dynamice niemieckiego eksportu w ujęciu r/r oraz zmniejszeniu wartości wskaźnika PMI dla przetwórstwa. Bior?c pod uwagę, że spadek odnotowuj? również składowe indeksu PMI dla przetwórstwa dotycz?ce nowych zamówień ogółem oraz nowych zamówień eksportowych (maj?ce charakter wyprzedzaj?cy względem tempa aktywności w przetwórstwie) uważamy, że spowolnienie w niemieckim przemyśle może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Niekorzystne tendencje w Niemczech zasygnalizował również indeks ZEW, który w kwietniu obniżył się do najniższego poziomu od listopada 2012 r. Niższa aktywność gospodarcza u naszego głównego partnera handlowego będzie miała negatywny wpływ na tempo wzrostu polskiego eksportu i produkcji przemysłowej.

Przejściowe spowolnienie produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w marcu do 16,2% r/r wobec 31,4% w lutym. W kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji oddziaływały wspomniane wyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Wzrost produkcji budowlano-montażowej był również ograniczany przez efekty wysokiej bazy sprzed roku (w marcu 2017 r. odsezonowana produkcja wzrosła o 9,8% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w marcu br. o 0,4% m/m.

W strukturze produkcji szczególnie zaskakuj?cy jest spadek produkcji w ujęciu r/r (o 3,0% wobec wzrostu o 31,2% w lutym) w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne”. W pozostałych dwóch działach budownictwa odnotowano natomiast wysokie tempo wzrostu produkcji – "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (34,9% r/r) oraz "wznoszenie budynków” (17,7%). Bior?c pod uwagę charakter prac zaliczanych do pierwszej z tych trzech kategorii (m.in. prace zwi?zane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz roboty wykończeniowe), które w dużym stopniu s? uzależnione od aktywności w pozostałych dwóch działach uważamy, że spadek dynamiki tej składowej miał charakter przejściowy. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach produkcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym.

Czy wzrost gospodarczy przyspieszył w I kw. ?

W całym I kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się do 5,6% wobec 8,2% w IV kw. ub. r., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się do 26,1% wobec 17,1%. Dane o produkcji w okresie styczeń-marzec stanowi? nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. (4,7% r/r wobec 5,1% w IV kw. ub. r.). Zaktualizowany szacunek dynamiki PKB w I kw. br. przedstawimy po publikacji danych o marcowej sprzedaży detalicznej.

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji. Negatywny wydźwięk marcowych danych będzie wzmacniany przez wypowiedź członka RPP, J. Kropiwnickiego, który stwierdził, że w najbliższych kwartałach bardziej prawdopodobne będzie pojawienie się wniosków o obniżki, niż o podwyżki stóp procentowych przez Radę.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!