Wzrost liczby rejestracji nowych samochodów osobowych o ponad 17% w pierwszych III kwartałach 2016 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>W trzecim kwartale 2016 roku zarejestrowano w Polsce 92,2 tys. nowych samochodów osobowych, 14,6 tys. aut dostawczych, 6,1 tys. samochodów ciężarowych oraz 6,1 tys. motocykli i 8,9 tys. motorowerów. Od początku roku dynamiczny wzrost odnotowano wśród aut z alternatywnym napędem. Wciąż najszybciej rośnie popularność samochodów z segmentu dużych MPV, aut sportowych i cabrio oraz kombivanów. Pierwsze trzy kwartały tego roku charakteryzowały się także wzrostem produkcji w fabrykach motoryzacyjnych ulokowanych w Polsce. Z taśm montażowych zjechało 524 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,9% r/r.</strong></p>

>

Rośnie aktywność klientów indywidualnych w sektorze samochodów osobowych  

W III kwartale 2016 roku zarejestrowano w Polsce 92,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj.  o  11,8  tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem od stycznia do września liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wyniosła 303 tys., co oznacza wzrost o 17,3% r/r. Pomimo, iż popyt jest nadal generowany głównie przez klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali w pierwszych trzech kwartałach o 23% aut więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaobserwowano również większ? aktywność klientów indywidualnych (osób prywatnych i wśród nich również  prowadz?cych działalność gospodarcz?). Rejestracje aut osobowych w  pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wzrosły w tej grupie o 7,5%. Tempo wzrostu było jednak trzy razy wolniejsze niż nabywców instytucjonalnych i st?d spadek ich udziału w całym rynku do niespełna 33%.  

Nieustannie obserwujemy dynamiczny wzrost liczby rejestracji samochodów premium â ? ? w okresie od stycznia do września ich sprzedaż zwiększyła się o prawie 31%, a w samym trzecim kwartale zarejestrowano o 2,8 tys. więcej aut tego typu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku czyli 12,5 tys. Wśród nabywców przeważaj? firmy i instytucje, które w ostatnim kwartale zarejestrowały aż o  29% aut premium więcej niż w ubiegłym roku. Co ciekawe, tempo wzrostu popytu klientów indywidualnych w  tym samym czasie było bardzo zbliżone (28%), jednak ich udział z kwartału na kwartał nieznacznie maleje i spadł w ostatnim czasie do 12,5%. Rynek aut popularnych rośnie nieco wolniej, choć także w niezłym tempie. W pierwszych dziewięciu miesi?cach tego roku zarejestrowano o 16% pojazdów tej kategorii więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Samochody te zajmuj? zasadnicz? część rynku (88%)  - ? ? mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Auta z napędem alternatywnym notuj? dynamiczny wzrost  

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku najsilniej wzrósł popyt na duże MPV (53% r/r), samochody sportowe i  cabrio (47% r/r), kombivany (39%) oraz duże SUV-y i crossovery (35% r/r).    

Bardzo dynamicznie rozwija się rynek aut z napędami alternatywnymi (nie licz?c napędu na gaz ziemny czy lpg) - ? ? w pierwszych III kwartałach 2016 roku liczba rejestracji wzrosła o 77% i wyniosła 7,3 tys. Pomimo tego, że nadal zdecydowanie najpopularniejsze s? hybrydy, które odpowiadaj? za 95% nowych rejestracji w tej grupie, rosn?c? popularności? zaczynaj? cieszyć się samochody elektryczne (w tym hybrydy plug-in), których sprzedano o 80% więcej niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak wolumen tej grupy jest ci?gle bardzo skromny. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost rejestracji SUV-ów, zarówno dużych (35% r/r), jak i małych i średnich (30% r/r), a także limuzyn z segmentu F (32% r/r)  - ? ?  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Pierwsze dziewięć miesięcy przyniosło także znaczny wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach rynku samochodów użytkowych. Zarejestrowano 44,4 tys. nowych samochodów dostawczych (o  DMC<=3,5t), czyli o 20% więcej niż rok wcześniej. Rejestracje samochodów ciężarowych wzrosły o 23,8% r/r, do poziomu 19,4 tys. sztuk. Rośnie również rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5t â ? ? w pierwszych III kwartałach zarejestrowano 17,9 tys. sztuk, o 27,8% więcej niż roku temu. O 18,3% wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów (DMC>3,5t), których od stycznia do września zarejestrowano 1,4 tys.  

Spadki w segmentach motocykli i motorowerów  

W pierwszych III kwartałach 2016 roku zarejestrowano 19,3 tys. nowych motocykli, czyli o 5,3% mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku.  

W III kwartale 2016 roku wci?ż można zauważyć efekty zmiany pozwalaj?cej kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a także zmiany przepisów homologacyjnych. Co prawda liczba zarejestrowanych nowych motocykli zmalała o ok. 0,5 tys. sztuk w  porównaniu do III kwartału 2015 roku, ale przekroczyła 6,1 tys. i wynik ten jest wci?ż bardzo dobrym rezultatem szczególnie w  odniesieniu do poprzednich lat. W III kwartale 2014 roku, kiedy zmieniono podmiotowe przepisy ustawy o kieruj?cych pojazdami, rezultat był o połowę mniejszy. Od pocz?tku roku zarejestrowano 19,3 tys. motocykli, trzy razy więcej niż w 2013 roku i ponad 2 razy więcej niż w 2014 roku. Nieco gorzej wygl?da sytuacja na rynku motorowerów. Konsekwentne spadki w tej grupie odnotowujemy od 2009 roku, dodatkowo pogłębione z powodu wspomnianej zmiany przepisów i  przesunięcia popytu na większe skutery do kategorii motocykli. Liczba rejestracji motorowerów zmalała od stycznia do września o 14,3% r/r do 21,4 tys. -   ? ?mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost produkcji w segmencie samochodów osobowych o 2,9%

W pierwszych III kwartałach 2016 roku odnotowano wzrost produkcji we wszystkich kategoriach - ? ? ogółem wyprodukowano w Polsce 524 tys. pojazdów samochodowych, o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Najdynamiczniej rosła produkcja autobusów â ? ? od stycznia do września zjechało z taśmy montażowej 3,6 tys. sztuk, o 7,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nieco wolniej rosła produkcja aut osobowych â ? ? w tej kategorii zarejestrowano wzrost o 2,9% do 428,7 tys. Podobn? dynamik? charakteryzowała się produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych, która wyniosła 91,7 tys. sztuk i była o 2,4% większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Dane po pierwszych III kwartałach wskazuj?, że w całym 2016 r. produkcja samochodów osobowych wzrośnie. Sytuacji tej sprzyja rosn?cy popyt na auta w Europie - ? od stycznia do września zarejestrowano w Unii Europejskiej 11,2 mln aut, co oznacza wzrost o 8% w  stosunku do poprzedniego roku. Warto podkreślić, że trzeci kwartał tego roku był najlepszym trzecim kwartałem od 2009 roku  - ? ? komentuje  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wzrost eksportu produktów motoryzacyjnych

Aktualne dane Eurostatu pozwalaj? także podsumować eksport motoryzacyjny z Polski w dwóch pierwszych kwartałach tego roku. Od stycznia do czerwca wyeksportowano produkty motoryzacyjne o  wartości 15,7 mld euro. Wartość eksportu pojazdów, przyczep i naczep wyniosła 5,7 mld euro (+10,6% r/r). Największy udział maj? jednak wci?ż podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne - ? ? w  ich przypadku wartość eksportu wzrosła do 10 mld euro (+7% r/r).

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres  biuroprasowe(@)kpmg.ploraz  anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

***  

O RAPORCIE:  

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2016 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:  

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (â ? ?KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676  

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701  

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!