Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2021 r. powyżej oczekiwań rynkowych

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2021 r. PKB w Polsce zwiększył się o 5,7% wobec spadku o 2,5% w 2020 r., co było zgodne z naszą prognozą i powyżej oczekiwań rynkowych (5,5%). Dane o PKB są odzwierciedleniem wzrostu aktywności gospodarczej napędzanego m.in. przez realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe i ożywienia w światowym handlu. Jednocześnie dynamika wzrostu gospodarczego w ub. r. była podbijana przez efekty niskiej bazy związane z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r.

Popyt krajowy motorem wzrostu gospodarczego w IV kw. 2021 r.  

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realna dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 7,2% r/r wobec 5,3% w III kw., co było tempem zgodnym z naszymi oczekiwaniami. Struktura danych była również w dużej mierze zgodna z naszymi szacunkami.

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. było spożycie prywatne (wkład równy 3,9 pkt. proc.). Dynamika konsumpcji zwiększyła się do ok. 8,0% r/r w IV kw. z 4,7% w III kw. Czynnikiem wspierającym konsumpcję była dobra sytuacja na rynku pracy, w tym przede wszystkim dynamiczny wzrost nominalnych wynagrodzeń. Tempo wzrostu spożycia prywatnego było dodatkowo podbijane przez efekty niskiej bazy związane z obostrzeniami (m.in. zamknięcie galerii) wprowadzonymi w IV kw. 2020 r.

W strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje wkład przyrostu zapasów (4,1 pkt. pkt. wobec 3,7 w III kw. 2021 r.). W efekcie był on najwyższy w historii dostępnych danych. Uważamy, że było to związane z dokonywaną przez przedsiębiorstwa odbudową zapasów w celu zapewnienia ciągłości produkcji w warunkach utrzymujących się wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw. Dodatkowym argumentem na rzecz zwiększania stanów magazynowych była ochrona przed spodziewanym wzrostem cen materiałów. Taką ocenę wspierają wyniki badań koniunktury PMI.

Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w IV kw. były również inwestycje, których wzrost przyspieszył do ok. 12%r/r wobec 9,3% r/r III kw. W efekcie, wkład inwestycji do wzrostu PKB zwiększył się do ok. 2,5 pkt. proc. wobec 1,5 pkt. proc. w III kw. Niemniej jednak, dynamika inwestycji ukształtowała się wyraźnie poniżej naszych oczekiwań (18,4%). Biorąc pod uwagę dane o strukturze produkcji budowlano-montażowej za grudzień, uważamy, że źródłem negatywnego zaskoczenia były niższe inwestycje infrastrukturalne.

Głównym czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w IV kw. 2021 r. był niższy wkład eksportu netto szacowany przez nas na -3,3 pkt. proc. wobec -2,7 pkt. proc. w III kw. Przyspieszenie wzrostu konsumpcji, inwestycji i zwiększenie zapasów oddziaływało w kierunku zwiększenia dynamiki popytu krajowego (do 10,5% r/r wobec 8,0% w III kw.). Tym samym oczekujemy, że tempo wzrostu importu wyraźnie przyspieszyło w IV kw. (dane o imporcie nie zostały dzisiaj opublikowane). Jednocześnie globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw ograniczały wzrost eksportu.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2022 r.  

Szybki wzrost gospodarczy w IV kw. będzie czynnikiem podbijającym średnioroczną dynamikę PKB w 2022 r. z uwagi na oddziaływanie tzw. efektu przeniesienia (carry-over effect). Jednocześnie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,3%) związane z wyraźnie niższą od naszych oczekiwań dynamiką inwestycji w IV kw. 2021 r., jak również przedłużającym się sporem na linii UE-Polska, który opóźnia uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2021 r. jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!