Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2016 r. nieznacznie powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanym dziś przez GUS wstępnym szacunkiem, w 2016 r. PKB w Polsce wzrósł o 2,8% wobec 3,9% w 2015 r., co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych (2,7%).</p>

>

Do spowolnienia wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku przyczynił się przede wszystkim silny spadek inwestycji o 5,5% wobec wzrostu o 6,1% w 2015 r. Spadek nakładów na środki trwałe był spowodowany głównie znacz?cym obniżeniem inwestycji w sektorze przedsiębiorstw oraz inwestycji publicznych, co było w dużym stopniu zwi?zane ze zmniejszeniem absorpcji środków unijnych po zakończeniu unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 (por. MAKROmapa z 23.01.2017). Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego było również obniżenie wkładu eksportu netto z 0,6 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc., zwi?zane ze zwiększeniem dynamiki import_u przy stabilizacji dynamiki eksportu. Negatywny wpływ spadku inwestycji i zmniejszenia wkładu eksportu netto nie został skompensowany przez silny wzrost kontrybucji zapasów (z -0,2 pkt. proc. w 2015 r. do 1,0 pkt. proc.) oraz przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej z 3,2% do 3,6% (ten czynnik zwiększył dynamikę PKB jedynie o 0,2 pkt. proc.), wspieranej przez poprawę sytuacji na rynku pracy i wypłaty transferów w ramach programu Rodzina 500+.  

Przyrost zapasów odpowiadał za połowę wzrostu PKB w IV kw.  

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 2,6% r/r wobec 2,5% w III kw. Pełne dane o strukturze PKB w IV kw. GUS opublikuje pod koniec lutego. Naszym zdaniem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie wkładu eksportu netto z 0,4 pkt. proc. w II kw. do 0,7 pkt. proc., zwi?zane z dalszym silnym wyhamowaniem dynamiki import_u. Czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w IV kw. były również zapasy, których pozytywny wkład zwiększył się z 1,1 do 1,3 pkt. proc. Oznacza to, że przyrost zapasów odpowiadał za połowę wzrostu gospodarczego w IV kw. Mimo wzrostu z -7,7% r/r w III kw. do -5,5% w IV kw. dynamika inwestycji pozostała silnie ujemna. Wkład tego czynnika do wzrostu PKB zmniejszył się jednak o 0,2 pkt. proc. ze względu na wzrost udziału inwestycji w PKB pomiędzy III i IV kw. Czynnikiem hamuj?cym wzrost gospodarczy w IV kw. była również konsumpcja prywatna (zmniejszenie wkładu o 0,3 pkt. proc.), której dynamika zwiększyła się nieznacznie z 3,9% r/r w III kw. do 4,0% r/r przy jednoczesnym znacz?cym spadku udziału konsumpcji w PKB pomiędzy III i IV kw.  

To już koniec spowolnienia wzrostu gospodarczego  

Opublikowane dziś wstępne dane o PKB w 2016 r. s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB znajdzie się w trendzie wzrostowym osi?gaj?c poziom zbliżony do 4,0% r/r w IV kw. 2017 r. (por. MAKROmapa z 12.12.2016). Głównym czynnikiem dynamizuj?cym PKB będ? inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wsparciem dla naszego scenariusza s? dane o wnioskach o płatności w ramach unijnej perspektywy 2014-2020, wskazuj?ce na silne zwiększenie absorpcji środków unijnych w IV kw. 2016 r. Silne ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu import_u i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nast?pi mimo znacz?cego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu.  

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw. sygnalizuj? ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (3,0%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań danych o PKB w 2016 r. jest w naszej ocenie pozytywna dla złotego i negatywna dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!