Analizy i badania

Wzrost gospodarczy na piątkę z minusem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. zwiększyło się do 4,9% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,7%). Roczne tempo wzrostu PKB w III kw. było najwyższe od IV kw. 2011 r. Dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się z 4,3% r/r w II kw. do 5,2% r/r, kształtując się na poziomie najwyższym od I kw. 2011 r. Kwartalna odsezonowana dynamika PKB w III kw. wzrosła do 1,2% z 0,9% w II kw., co wskazuje na lekkie przyspieszenie wzrostu aktywności gospodarczej w III kw.</p>

>

Inwestycje przyspieszyły

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 14.11.2017) głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w III kw. był wyższy wkład eksportu netto (wzrost z -1,3 pkt. proc. w II kw. do 1,1 pkt. proc.), zwi?zany ze spowolnieniem dynamiki importu do 5,7% r/r wobec 6,0% w II kw. przy jednoczesnym silnym zwiększeniu dynamiki eksportu z 3,1% r/r do 7,6%. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniło się również ożywienie inwestycji (3,3% r/r wobec 0,9% w II kw.). Ożywienie to było naszym zdaniem głównie efektem silnego przyspieszenia nakładów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego przy stagnacji inwestycji przedsiębiorstw.

Zaskakuj?co wysoki wkład zapasów

W III kw. utrzymał się szybki wzrost konsumpcji prywatnej (4,8% r/r wobec 4,9% w II kw.), wspierany przez dalsz? poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym przyspieszenie wzrostu realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw. Wkład konsumpcji do dynamiki PKB w III kw. nie zmienił się w porównaniu do II kw. i wyniósł 2,9 pkt. proc. Tym samym konsumpcja pozostała głównym motorem wzrostu gospodarczego. Wkład zapasów do dynamiki PKB był zerowy i najniższy od II kw. 2016. Kontrybucja zapasów była naszym zdaniem zaskakuj?co wysoka w świetle sygnałów wskazuj?cych na ich wyprzedaż w przedsiębiorstwach i efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o PKB nie zmieniaj? naszego scenariusza dla stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka o 25 pb w listopadzie 2018 r.). Dane te wskazuj?, że ożywienie inwestycji następuje znacznie wolniej niż założono w listopadowej projekcji NBP (ok. 6% r/r). Mimo tego lepsze od oczekiwań dane o PKB mog? być interpretowane przez inwestorów jako sygnał rosn?cego prawdopodobieństwa wcześniejszego zaostrzenia polityki pieniężnej. W konsekwencji, dane o PKB s? lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Dzisiejsze dane o PKB sygnalizuj? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (4,1%). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 11 grudnia br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!