Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z 06.09.2021). Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w 2021 r. będzie konsumpcja wspierana przez silne ożywienie popytu wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii. W kierunku wzrostu PKB w 2021 r. oddziaływać będą również inwestycje. Choć obecnie ożywienie w inwestycjach wynika przede wszystkim z wyższych inwestycji przedsiębiorstw, w kolejnych kwartałach towarzyszyć im będą również rosnące inwestycje gospodarstw domowych sygnalizowane przez zwiększającą się aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Ożywienia inwestycji publicznych oczekujemy dopiero w 2022 r., do czego przyczyni się realizacja projektów w ramach unijnego funduszu odbudowy. Negatywny dla wzrostu gospodarczego w 2021 r. będzie natomiast eksport netto, ze względu na oczekiwany przez nas silniejszy wzrost importu (efekt zwiększonej konsumpcji i inwestycji) od eksportu.

Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. zwiększy się do 4,4% r/r wobec 3,4% w 2020 r., a w 2022 r. obniży się do 3,3%. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, przy utrzymującej się wysokiej inflacji bazowej i stabilizacji wysokiej dynamiki cen paliw i nośników energii (por. MAKROmapa z 30.08.2021). Dostrzegamy znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza inflacji w 2022 r. ze względu dalszy wzrost cen nośników energii (prądu i gazu) oraz szybszy niż oczekiwaliśmy wzrost cen żywności.

Utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy w połączeniu z wysoką inflacją sprzyjają narastaniu presji płacowej. W konsekwencji prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2021 r. do 7,9% r/r wobec 5,3% w 2020 r., a w 2022 r. zmniejszy się ona do 6,7%.

Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w styczniu 2023 r. Dostrzegamy ryzyko realizacji scenariusza, w którym silniejsza presja płacowa i inflacyjna, a w konsekwencji wolniejszy powrót inflacji do celu inflacyjnego w 2022 r., skłonią Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w I poł. 2022 r.

Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, niskie ryzyko kolejnego lockdownu w IV kw., a także oczekiwania na zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,55 na koniec 2021 r. i 4,30 na koniec 2022 r. 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!