Analizy i badania

Wzrost dojrzałości polskiego rynku inwestycyjnego

<p><strong>Wolumen transakcji na polskim rynku inwestycyjnym w I półroczu 2014 roku wykazuje stabilny popyt na wszystkie typy aktywów. Widoczne jest zainteresowanie inwestorów małymi projektami zlokalizowanymi w miastach regionalnych. Aktywa sprzedawane jako portfele nieruchomości stanowią dużą część transakcji i dominują głównie w sektorze logistycznym. Większość produktów inwestycyjnych w sektorze biurowym i handlowym sprzedawana była bezpośrednio przez deweloperów, podczas gdy budynki magazynowe były najczęściej oferowane na rynku wtórnym.</strong></p>

>

Po latach silnej dominacji większych nieruchomości, można zauważyć wzrost aktywności transakcyjnej wśród mniejszych projektów znajduj?cych się w miastach regionalnych. Wynika to z faktu, że niektóre nowe inwestycje, głównie z sektora handlowego, s? umiejscawiane na tych rynkach.

Nieruchomości magazynowe s? nadal poszukiwane przez inwestorów. W wyniku braku podaży nowoczesnych powierzchni logistycznych i konkurencyjnych poziomów czynszów dla nowych obiektów, w najbliższych latach oczekuje się dynamicznego rozwoju sektora przemysłowego. Bior?c pod uwagę liczbę nowych i zrealizowanych projektów w tym sektorze oraz rosn?cy popyt, potencjalny wolumen transakcji najprawdopodobniej przekroczy wielkość z 2013 roku.

Rynek handlowy, głównie z powodu kilku dużych transakcji, historycznie cieszył się dużym udziałem w całkowitej liczbie transakcji. Obecnie przesuwa się w kierunku mniejszych projektów w miastach regionalnych.

Osi?gane stopy kapitalizacji w większości sektorów ulegaj? kompresji, co pokazuje wzrost popytu ze strony inwestorskiej. W porównaniu do poprzednich okresów, największy spadek poziomu rentowności obserwujemy w sektorze logistycznym.

Tak jak w latach ubiegłych, najaktywniejszymi graczami na polskim rynku inwestycyjnym w I półroczu 2014 roku byli zagraniczni inwestorzy, jednak wzrost obecności polskiego kapitału jest także zauważalny.

Tradycyjnie, największymi inwestorami były zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak również niektóre fundusze oportunistyczne, które reprezentuj? krótkoterminowe strategie inwestycyjne i szukaj? aktywów o podwyższonym ryzyku oferuj?cych potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Te podmioty stanowi? najbardziej znacz?c? część wolumenu transakcji w II kwartale 2014 roku.  

Rosn?ca liczba mniejszych transakcji, które dotycz? głównie nieruchomości zlokalizowanych w regionalnych miastach, pokazuje, że polski rynek inwestycyjny dojrzewa,  mówi Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych w DTZ.  Bior?c pod uwagę obecnie zamknięte i przyszłe transakcje wierzymy, że ich wartość w 2014 roku będzie na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie niż w poprzednim roku,  dodaje Maguire.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!