Analizy i badania

Wzrost cen usług głównym źródłem inflacji

<p style="text-align: justify;">Od dwóch miesięcy obserwowany jest spadek inflacji w strefie euro. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem, w grudniu zmniejszyła się ona do 1,6% r/r wobec 1,9% w listopadzie. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu cen w obszarze wspólnej waluty będzie utrzymywać się w trendzie spadkowym i w IV kw. 2019 r. wyniesie 0,8% r/r.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wolniejszego wzrostu cen będzie niższa dynamika nośników energii, zwi?zana z relatywnie niskim poziomem cen ropy na światowym rynku. Z kolei inflacja bazowa najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie (1,1% r/r średniorocznie w 2019 r. wobec 1,0% w 2018 r.) wspierana przez spadek bezrobocia w strefie euro przyczyniaj?cy się do szybszego wzrostu wynagrodzeń. Kształtowanie się inflacji bazowej w strefie euro jest ważnym czynnikiem z punktu widzenia oceny perspektyw tempa wzrostu cen w Polsce. Poniżej przedstawiamy nasz? prognozę inflacji w Polsce w innym niż dotychczas stosowanym ujęciu – w podziale na towary i usługi.

Zazwyczaj struktura inflacji raportowana jest w podziale na żywność i napoje bezalkoholowe, paliwa, nośniki energii oraz pozostałe elementy koszyka inflacyjnego, czyli tzw. inflacja bazowa. Innym sposobem analizowania inflacji w Polsce jest podział na towary i usługi. Poniżej przedstawiamy tendencje kształtowania się cen w ramach tych dwóch grup produktów. Wydatki na usługi stanowi? tylko 28% koszyka inflacyjnego. Pozostałe 72% wydatków gospodarstw domowych przeznaczone jest na zakup towarów. W ramach towarów możemy wyszczególnić żywność i napoje bezalkoholowe (24% całego koszyka), paliwa i inne nośniki energii (16%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (6%) oraz pozostałe produkty (dalej towary nieżywnościowe z wył?czeniem nośników energii, 26%).

Dla kształtowania się cen żywności i paliw duże znaczenie maj? czynniki zagraniczne – ceny surowców rolnych, ropy naftowej, kurs złotego (wyniki badań wskazuj?, że wpływ złotego na inflację znacz?co zmalał w ostatnich latach). Nasz scenariusz w tym zakresie przedstawiliśmy w MAKROmapach z  10.12.2018 i 07.01.2019. Prognozujemy, że inflacja cen żywności w Polsce zwiększy się w 2019 r. do 2,7% r/r wobec 2,6% w 2018 r., a dynamika cen paliw obniży się do -2,2% r/r z 8,0% w 2018 r.

Towary nieżywnościowe z wył?czeniem nośników energii to przedstawiciel tzw. dóbr handlowych. Zgodnie z prawem jednej ceny te same towary powinny mieć równ? cenę w kraju i za granic? (z dokładności? do kosztów transakcyjnych, w tym kosztów transportu i podatków). W innym wypadku opłacałoby się importować towary po niższej cenie zza granicy. Do modelowania tempa zmian tych cen posłużyliśmy się modelem ekonometrycznym wykorzystuj?cym inflację bazow? w strefie euro oraz dynamikę wynagrodzeń w polskim przetwórstwie jako zmienne objaśniaj?ce. Wypadkow? wpływu nieznacznie wyższej inflacji bazowej w strefie euro i stopniowego spowolnienia wzrostu nominalnych wynagrodzeń (por. MAKROmapa z 10.12.2018) będzie lekki wzrost dynamiki cen towarów nieżywnościowych z wył?czeniem nośników energii (z -0,5% r/r w 2018 r. do -0,2% r/r). Nieznaczny spadek cen jest spójny z obserwowan? duża konkurencj? w sektorze dóbr handlowych wspierany przez postępuj?c? globalizację. Takie uwarunkowania ograniczaj? firmom możliwość podwyżek cen swoich produktów.

Usługi s? natomiast dobrem niehandlowym. Głównym czynnikiem determinuj?cym ich ceny s? koszty pracy. Dlatego w modelu objaśniaj?cym tempo wzrostu cen usług użyliśmy dynamiki wynagrodzeń w usługach. W teorii, ceny dóbr niehandlowych nie podlegaj? presji konkurencyjnej ze strony zagranicy. Niemniej jednak okazało się, że inflacja bazowa w strefie euro ma statystycznie istotny wpływ na kształtowanie się cen usług w Polsce. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w zwi?zku z rozwojem technologicznym możliwy jest outsourcing coraz większej części usług za granic?. W rezultacie część usług przestaje być „czystym” dobrem niehandlowym. Na podstawie naszego modelu prognozujemy, że średnioroczne tempo wzrostu cen usług w 2019 r. pozostanie na zbliżonym poziomie do tego odnotowanego w 2018 r. (1,8% r/r).

Bior?c pod uwagę zarysowany powyżej wpływ kształtowania się cen poszczególnych grup towarów i usług oczekujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się 2019 r. do 1,5% wobec 1,6% w 2018 r. Jest to spójne z nasz? prognoz? przygotowan? za pomoc? „standardowego” podejścia, zgodnie z którym inflacja jest wypadkow? oczekiwanych dynamik cen żywności, paliw i nośników energii oraz inflacji bazowej (por. MAKROmapa z 10.12.2018).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!