Analizy i badania

Wzrost cen ropy naftowej wsparciem dla cen zbóż

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 26 maja 2016 w sezonie 16/17 produkcja zbóż odnotuje nieznaczny wzrost i wyniesie 2015 mln t wobec 2003 mln t w sezonie 15/16. Zwiększenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z wyższych zbiorów kukurydzy, podczas gdy produkcja pszenicy odnotuje nieznaczny spadek. Jednocześnie zgodnie z prognozą IGC konsumpcja zbóż w sezonie 16/17 zwiększy się do 2009 mln t wobec 1984 mln t w sezonie 15/16. W konsekwencji światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 16/17 wzrosną do 474 mln t wobec 468 mln t w sezonie 15/16, a współczynnik zapasy/spożycie nie zmieni się w porównaniu do sezonu 15/16 i wyniesie 23,6%</p>

>

Podobne tendencje popytowo-podażowe obserwowane s? również w regionie (UE, Kazachstan, Rosja i Ukraina). Zgodnie z prognoz? IGC z 26 maja 2016 r. w sezonie 16/17 podaż zbóż (zapasy + produkcja + import) w tych krajach spadnie do 557,1 mln t, co wynikać będzie z niższej produkcji na Ukrainie. Zmniejszeniu ulegnie również popyt, który w przypadku realizacji prognoz IGC w sezonie 16/17 wyniesie 502,5 mln t wobec 505,7 mln t w sezonie 15/16. Tym samym zapasy na koniec sezonu 16/17 zwiększ? się nieznacznie i wynios? 54,8 mln t wobec 54,7 mln t w sezonie 15/16, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 10,9% wobec 10,8% w sezonie 15/16.

Zgodnie z szacunkami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach straty mrozowe w zasiewach zbóż ozimych w Polsce przekroczyły 10%. Szczególnie mocno dotknięte zostały zasiewy w północnych rejonach kraju. W przypadku rzepaku straty były wyraźnie większe i w skali kraju przekroczyły 25%. Stanowiska po uszkodzonych roślinach ozimych zostały przeznaczone głównie pod zboża. W efekcie można oczekiwać, że powierzchnia uprawy zbóż jarych w br. będzie wyższa niż w 2015 r. Bior?c pod uwagę efekt niskiej bazy sprzed roku zwi?zany z susz?, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w 2016 r. produkcja zbóż w Polsce będzie wyższa niż rok temu. Niemniej jednak ostateczna wielkość zbiorów zależeć będzie od warunków termicznych i wilgotnościowych w dalszym terminie wegetacji.

Uważamy, że w najbliższych miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu cen zbóż będzie odnotowane w ostatnich miesi?cach zwiększenie cen ropy naftowej. Będzie on jednak ograniczany przez utrzymuj?c? się nadpodaż zbóż na globalnym rynku. W efekcie uważamy, że w 2016 r. ceny zboża na światowym rynku oscylować będ? wokół łagodnego trendu wzrostowego. Po uwzględnieniu zjawiska sezonowości, prognoz krajowych zbiorów oraz kursu EURPLN prognozujemy, że cena pszenicy w Polsce wyniesie 61 zł/dt na koniec II kw. br., III kw. 60 zł/dt, IV kw. 67 zł/dt. Z kolei cena kukurydzy ukształtuje się na poziomie 65 zł/dt na koniec II kw. br., III kw., 64 zł/dt oraz 63 zł/dt na koniec IV kw. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? ceny ropy naftowej oraz napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów zbóż, które w silny sposób oddziałuj? na ceny zbóż na rynkach terminowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!