Analizy i badania

Wzrost aktywności w strefie euro silnie przyspieszył

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w listopadzie do 57,5 pkt. z 56,0 pkt. w październiku.</p>

>

Tym samym ukształtował się on na najwyższym poziomie od kwietnia 2011 r. Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach, jak również bież?cej produkcji w przetwórstwie. W okresie październik-listopad średnia wartość zagregowanego indeksu PMI wyniosła 56,7 pkt. wobec 56,0 pkt. w III kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy zakładaj?cej nieznaczne obniżenie tempa wzrostu PKB w strefie euro w IV kw. (0,5% kw/kw wobec 0,6% w III kw.).

Choć poprawę koniunktury w strefie euro odnotowano zarówno w przetwórstwie jak i w usługach, na uwagę zasługuje narastaj?ca dysproporcja w tempie wzrostu aktywności w tych sektorach. Ożywienie w przetwórstwie strefy euro wspierane jest przez silny wzrost zamówień wewnętrznych oraz zagranicznych. Obserwowane s? także coraz wyraźniejsze sygnały wskazuj?ce na rosn?ce bariery zwi?zane z ograniczeniami podażowymi. Czas dostaw w przetwórstwie w strefie euro w listopadzie był najdłuższy od 2000 r., co sygnalizuje, że firmy nie nad?żaj? z realizacj? zamówień. Tak? ocenę wspiera również składowa dotycz?ca zaległości produkcyjnych, która ukształtowała się w listopadzie na najwyższym poziomie w historii. Tendencje te sprzyjaj? wzrostowi inwestycji w moce wytwórcze, w tym w zwiększanie zatrudnienia. Potwierdza to składowa dla zatrudnienia w przetwórstwie w strefie euro, która w listopadzie wzrosła do 57,9 pkt. wobec 57,3 pkt. w październiku osi?gaj?c kolejny rekord.

W ujęciu geograficznym, poprawa koniunktury w strefie euro wynikała z wyższego tempa wzrostu aktywności zarówno w Niemczech (57,6 pkt w listopadzie wobec 56,6 pkt. w październiku), jak i we Francji (60,1 pkt. wobec 57,4 pkt. – najwyższy poziom od maja 2011 r.). Zwiększenie indeksów PMI dla Niemiec oraz Francji wynikało ze wzrostu składowych zarówno dla bież?cej produkcji w przetwórstwie, jak i aktywności biznesowej w usługach. W pozostałych krajach strefy euro objętych badaniem również odnotowano wyższe tempa wzrostu aktywności niż przed miesi?cem.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się w listopadzie do 62,5 pkt. wobec 60,6 pkt. w październiku, co jest jego najwyższym poziomem od lutego 2011 r. W strukturze danych na uwagę zasługuje silny wzrost składowych dla nowych zamówień (63,7 pkt. wobec 60,4 pkt.) oraz nowych zamówień eksportowych (62,9 pkt. wobec 60,1 pkt) do drugich najwyższych poziomów w swojej historii. Szybki napływ zamówień przyczynił się do dalszego zwiększenia składowej dla bież?cej produkcji (62,9 pkt. w listopadzie wobec 60,2 pkt. w październiku – najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.).

W ubiegłym tygodniu dodatkowych informacji nt. sytuacji w niemieckiej gospodarce dostarczył również indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny. Wskaźnik ten zwiększył się w listopadzie do 117,5 pkt. wobec 116,7 pkt. w październiku, co jest jego kolejnym najwyższym poziomem w historii. Wzrost indeksu wynikał ze zwiększenia jego składowej dla oczekiwań, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało obniżenie składowej dla oceny bież?cej sytuacji. W ujęciu sektorowym poprawę koniunktury odnotowano w 2 z 4 działów (handlu hurtowym oraz przetwórstwie), podczas gdy pogorszenie koniunktury nast?piło w handlu detalicznym oraz budownictwie. Dane o indeksach PMI i Ifo stanowi? nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w Niemczech w IV kw. obniży się do 0,5% wobec 0,8% w III kw.

Wyraźna poprawa koniunktury w przetwórstwie w strefie euro, w szczególności w Niemczech, sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie). Jest to spójne z nasz? prognoz?, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu zwiększy się w IV kw. br. do 9,5% wobec 8,3% w III kw. Jednocześnie rosn?cy popyt na wytwarzane w Polsce dobra pośrednie w warunkach wysokiego  stopnia wykorzystania mocy wytwórczych sprzyja zwiększaniu nakładów na środki trwałe w polskim przetwórstwie. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki inwestycji w IV kw. (5,9% r/r wobec 3,7% w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!