Analizy i badania

Wyższy popyt na polski dług umocni złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1283 (umocnienie złotego o 0,5%). W poniedziałek i wtorek mieliśmy do czynienia z łagodną deprecjacją złotego, który osłabiał się w ślad za innymi walutami regionu. W środę, bezpośrednio po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb doszło do lekkiego osłabienia złotego.</p>

>

Miało ono jednak krótkotrwały charakter gdyż treść komunikatu po posiedzeniu, a także wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji prasowej wskazuj?ce na koniec cyklu łagodzenia polityki monetarnej doprowadziły do silnego umocnienia złotego (kurs EURPLN obniżył się o ok. 4 gr). W czwartek przez cały dzień złoty umacniał się w oczekiwaniu na konferencję po posiedzeniu EBC. Wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego oraz przedstawione szczegóły dotycz?ce uruchomienia programu EAPP (Expanded Asset Purchase Program) przyczyniły się do przejściowego wzrostu kursu złotego. W pi?tek od samego rana kurs EURPLN kontynuował spadki, czego główn? przyczyn? były nastroje inwestorów zwi?zane ze zbliżaj?cym się rozpoczęciem programu EAPP i deklaracj? RPP o zakończeniu cyklu łagodzenia polityki monetarnej. Aprecjacja złotego została zatrzymana przez opublikowane po południu wyraźnie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększyły oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Mimo to, w pi?tek na zamknięciu kurs EURPLN ukształtował się na poziomie najniższym od lipca 2014 r. W tym tygodniu możemy mieć do czynienia z presj? na umocnienie złotego, będ?c? efektem podwyższonego popytu na polskie obligacje, zwi?zanego z uruchomionym dzisiaj programem EAPP. Negatywny dla złotego może być natomiast sumaryczny wpływ danych z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Dobre odczyty z USA, w poł?czeniu z ubiegłotygodniowymi lepszymi od konsensusu rynkowego danymi z amerykańskiego rynku pracy, mog? nasilić oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki pieniężnej w USA, oddziałuj?c w kierunku osłabienia złotego. Krajowe dane nt. inflacji w obliczu deklaracji RPP o zakończeniu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, a także dane z chińskiej gospodarki będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!