Analizy i badania

Wyższe ceny prądu podbiją inflację

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu przeanalizowaliśmy wpływ wyższych cen energii na koszty funkcjonowania oraz proces ustalania cen przez przedsiębiorstwa w Polsce(por. MAKROmapa z 08.10.2018).Podwyżki cen prądu znajdą również odzwierciedlenie w wyższej inflacji CPI. Poniżej próbujemy oszacować skalę tego oddziaływania.</p>

>

Pierwszym krokiem w naszej analizie było zbudowanie modelu ekonometrycznego uzależniaj?cego inflację CPI od swoich opóźnionych wartości, dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu, tempa wzrostu cen pr?du oraz innych nośników energii. Ze względu na ograniczenia ekonometryczne –m.in. umiarkowanie wysok? korelację zmiennych objaśniaj?cych –wyniki modelu charakteryzowały się dużym obci?żeniem. Dlatego, aby unikn?ć przeszacowania skali transmisji wyższych cen pr?du na inflację CPI, zastosowaliśmy inne podejście. Wpływ cen pr?du szacujemy oddzielnie dla dwóch grup przedsiębiorstw –firm przemysłu (ujętych w indeksie PPI) oraz pozostałych przedsiębiorstw (głównie firmy usługowe).

W   ubiegłotygodniowej   analizie   oszacowaliśmy,   że   wzrost   cen   pr?du   o   50-70%   przyczyni   się   do zwiększenia dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu o 0,9-1,2 pkt. proc. na pocz?tku 2019   r.   Na podstawie   modelowania   ekonometrycznego   szacujemy,   że   przy   innych   warunkach   niezmienionych wzrost inflacji PPI o 1 pkt. proc. powoduje zwiększenie inflacji CPI o 0,2 pkt. proc. W rezultacie uważamy, że transmisja wyższych cen pr?du poprzez procesy cenotwórcze w tej grupie przedsiębiorstw przyczyni się do przyspieszenia rocznego tempa wzrostu cen konsumenckich ogółem o ok. 0,2 pkt. proc.

W przedsiębiorstwach przemysłowych        możliwości przerzucenia   wyższych   cen   pr?du na   finalnego   konsumenta   będ? ograniczone   m.in.   ze   względu   na wysok?   presję   konkurencyjn?.   Z odmienn?   sytuacja   mamy   do czynienia w ramach sektorów tzw. dóbr   niehandlowych   (głównie usługi). Tam możliwości podwyżek cen   s?   większe.   Mimo,   że   w większości tych branż zapotrzebowanie na energię elektryczn? jest ograniczone –koszty energii ogółem (pr?du, gazu, ogrzewania i innych) stanowi? tylko ok. 1,0% przychodów –część firm może wykorzystać wyższe ceny pr?du jako pretekst to zwiększenia marży, a nie tylko utrzymania jej na niezmienionym poziomie. Dlatego szacujemy, że w tej grupie przedsiębiorstw podwyżki cen energii znajd? w pełni odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów finalnych. Oznacza to, że wzrost cen pr?du o 50-70% podbije dynamikę cen konsumpcyjnych usług o 0,5-0,7 pkt. proc. Bior?c pod uwagę, że usługi stanowi? 27,7% wartości dóbr uwzględnionych w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych, powyższe procesy przyczyni? się do wzrostu inflacji ogółem o 0,1-0,2 pkt. proc.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, ł?czny wpływ proinflacyjnego szoku wyższych cen pr?du w firmach przemysłowych i usługowych szacujemy na 0,3-0,4 pkt. proc., który zmaterializuje się na pocz?tku 2019 r. i będzie podbijał inflację CPI przez rok. Uważamy, że wyższe ceny pr?du nie przyczyni? się do wyst?pienia tzw. efektów drugiej rundy (wtórny szok cenowy w reakcji na podwyżki płac wywołane wzrostem inflacji). Czynnikami ograniczaj?cymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach będzie wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałuj?ce w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac), ewentualne wejście w życie ustawy znosz?cej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia   na 2019   r.)   oraz ograniczony wzrost funduszu płac w sektorze publicznym (wzrost płac w sferze budżetowej wpływa na tempo wzrostu płac w sektorze prywatnym).Czynnikiem ryzyka   dla   naszych   szacunków   będ?   ewentualne   działania   rz?du   maj?ce   na   celu   ograniczenie negatywnego wpływu wyższych cen pr?du na działalność przedsiębiorstw (np. poprzez rekompensaty). W powyższej analizie założyliśmy, że ceny energii pr?du dla odbiorców indywidualnych nie ulegn? zmianie. Wsparciem dla scenariusza zakładaj?cego stabilizację cen pr?du dla gospodarstw domowych s? zbliżaj?ce się wybory parlamentarne.

Proinflacyjny wpływ wzrost cen pr?du, jak również wyższa od oczekiwań dynamika cen żywności we wrześniu sygnalizuje ryzyko w górę dla oczekiwanej przez nas ścieżki inflacji CPI w kolejnych kwartałach. Zrewidowan? prognozę przedstawimy w kolejnej MAKROmapie , po publikacji struktury danych o inflacji za wrzesień.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!