Analizy i badania

Wyższa inflacja nie przyspieszy podwyżek stóp procentowych

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Biorąc pod uwagę wrześniowe dane o inflacji (por. MAKROpuls z 15.10.2018), jak również nasze </span><span style="font-size: small;">obliczenia dotyczące proinflacyjnego wpływu wyższych cen prądu na dynamikę cen konsumpcyjnych </span><span style="font-size: small;">(por. MAKROmapa z 15.10.2018) zdecydowaliśmy się podnieść naszą prognozę inflacji CPI na </span><span style="font-size: small;">najbliższe kwartały.</span></div>

>

Głównym powodem rewizji s? podwyżki cen pr?du. Szacujemy, że ł?czny wpływ proinflacyjnego szoku wyższych cen pr?du w firmach przemysłowych i usługowych wyniesie 0,3-0,4 pkt. proc. Część firm najprawdopodobniej uwzględni wyższe koszty energii w swoich cennikach z wyprzedzeniem, a w rezultacie efekt ten zmaterializuje się już na przełomie 2018 i 2019 r. i będzie podbijał inflację CPI przez rok. Szok ten znajdzie odzwierciedlenie przede wszystkim w wyższej inflacji bazowej, która naszym zdaniem wyniesie 1,1% r/r w IV kw. br. i utrzyma się w trendzie wzrostowym osi?gaj?c poziom 2,0% w IV  kw. 2019 r. Tendencja wzrostowa dla inflacji bazowej będzie wynikała nie tylko z wyższych cen energii, ale również ze wzrostu jednostkowych kosztów pracy następuj?cego w warunkach wzrostu inflacji bazowej w strefie euro.

Zrewidowaliśmy w górę również nasz? ścieżkę inflacji żywności. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe obniży się w IV kw. br. do 1,4% r/r wobec 2,2% w III kw., a w całym 2018 r. wyniesie 2,7% r/r. Jednocześnie prognozujemy, że w całym 2019 r. inflacja żywności wzrośnie do 3,1%. Jednym z czynników, który skłonił nas do rewizji w górę ścieżki inflacji żywności był silniejszy od naszych oczekiwań wpływ tegorocznej suszy na ceny w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” oraz „warzywa”. Co więcej, w kierunku wzrostu cen żywności oddziałuje rosn?ca presja kosztowa w branży spożywczej zwi?zana ze wzrostem kosztów pracy oraz energii. W wielu przypadkach z nawi?zk? kompensuje ona spadek cen surowców rolnych wykorzystywanych w produkcji żywności. Popyt na żywność w Polsce charakteryzuje się nisk? elastyczności? cenow?, co umożliwia producentom żywności przerzucanie wyższych kosztów na konsumentów. Tym samym prognozowany przez nas wzrost cen żywności będzie miał szeroki zakres. Jedynymi kategoriami, w której w najbliższych miesi?cach oczekujemy spadku cen w ujęciu rocznym s? „owoce” (efekt rekordowych tegorocznych zbiorów) oraz „mleko, sery, jaja” (efekt wysokiej bazy sprzed roku w przypadku cen jaj). Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności s? warunki agrometeorologiczne w Polsce oraz wśród największych eksporterów żywności na świecie, a także Brexit.

Prognozujemy, że dynamika cen paliw oraz innych nośników energii będzie kształtowała się zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. Uważamy, że od pocz?tku 2019 r. ukształtuje się ona w trendzie spadkowym, wraz z wygaśnięciem efektów niskiej bazy, które podbijały j? w br. oraz relatywn? stabilizacj? cen ropy na światowym rynku. W naszej prognozie zakładamy, że ceny pr?du dla odbiorców indywidulanych nie wzrosn? znacz?co do końca 2019 r. Wsparciem dla scenariusza zakładaj?cego stabilizację cen pr?du dla gospodarstw domowych s? zbliżaj?ce się wybory parlamentarne. Zgodnie z wypowiedzi? ministra energii, K. Tchórzewskiego, nowa taryfa dla gospodarstw domowych wejdzie w życie w 2019 r., ale ceny pr?du nie wzrosn? o więcej niż 5%. Podwyżka cen pr?du w takiej skali oddziaływałaby w kierunku wzrostu inflacji o 0,2 pkt. proc.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki prognozujemy, ze inflacja CPI osi?gnie swoje maksimum lokalne na poziomie 2,5% r/r na przełomie I i II kw. 2019 r. i później zacznie się stopniowo obniżać. Oczekiwana przez nas dynamika cen wyniesie średniorocznie 2,2% w 2019 r. wobec 1,8% w 2018 r. Uważamy, że wyższe ceny pr?du nie przyczyni? się do wyst?pienia tzw. efektów drugiej rundy (wtórny szok cenowy w reakcji na podwyżki płac wywołane wzrostem inflacji i oczekiwań inflacyjnych). Czynnikami ograniczaj?cymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach będzie wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałuj?ce w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac), ewentualne wejście w życie ustawy znosz?cej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r.) oraz umiarkowany wzrost płac w sektorze publicznym (wzrost płac w tym sektorze wpływa na dynamikę płac w sektorze prywatnym).

Pomimo wyższego tempa wzrostu cen, podtrzymujemy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtuj?cej się tylko przejściowo na poziomie zbliżonym do celu (2,5%) RPP nie zmieni stóp procentowych do marca 2020 r. Wsparciem dla naszego scenariusza jest wypowiedź prezesa NBP na konferencji po październikowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 3.10.2018), zgodnie z któr? stopy procentowe NBP najprawdopodobniej nie zmieni? się do końca 2019 r. Jest on również spójny z oczekiwanym przez nas w średnim terminie kształtem polityki monetarnej w strefie euro (pierwsza podwyżka stopy depozytowej EBC we wrześniu 2019 r.). Ponadto, prognozowany przez nas wzrost inflacji w 2019 r. będzie w dużej mierze skutkiem szoku podażowego (wyższe ceny energii), na który RPP nie powinna reagować. Dla perspektyw stóp procentowych ważna jest również ostatnia dyskusja nt. rozumienia celu inflacyjnego przez RPP. K. Zubelewicz stwierdził, że niektórzy członkowie RPP postrzegaj? cel inflacyjny jako przedział. W jego ocenie wskazuje to na ryzyko, że RPP będzie skłonna tolerować wyższ? inflację. W takiej sytuacji trudno oczekiwać by RPP zdecydowała się na podwyżki stóp procentowych w reakcji na przebieg inflacji zgodny z nasz? prognoz?.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!