Analizy i badania

Wystąpienie J. Yellen przed Kongresem pozytywne dla cen polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,495 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,297 (spadek o 9pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,124 (spadek o 4pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z łagodnym spadkiem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Wynikał on z nieznacznego obniżenia ryzyka kredytowego w Polsce. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS w porównaniu do poziomów sprzed dwóch tygodni. Najważniejszym wydarzeniem na polskim rynku długu były czwartkowe aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 10-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 9 mld zł przy popycie równym 14,8 mld zł. Aukcje przyczyniły się do nieznacznego wzrostu cen polskich obligacji widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. Pi?tkowe mieszane dane z amerykańskiego rynku pracy doprowadziły do przejściowego wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości.

W pierwszej części tygodnia najważniejszym wydarzeniem dla polskiego rynku długu będ? środowe i czwartkowe wyst?pienia szefowej FED J. Yellen przed Kongresem. Najprawdopodobniej zasygnalizuj? one zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej na bardziej gołębie, co będzie oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji. W pi?tek oczekujemy podwyższonej zmienności cen polskich obligacji z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny. W kierunku wzrostu rentowności oddziaływać będzie krajowy odczyt salda na rachunku obrotów bież?cych, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał opublikowany w tym samym czasie wstępny odczyt inflacji w Polsce. Zagregowany wpływ szacunków PKB w strefie euro i Polsce oraz danych z USA (wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan oraz sprzedaż detaliczna) na ceny polskich obligacji będzie naszym zdaniem ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!