Analizy i badania

Wystąpienie J. Yellen kluczowe dla polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,666 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,334 (wzrost o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,123 (wzrost o 7pb).</p>

>

Przez przeważaj?c? część ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym na całej długości krzywej dochodowości. W naszej ocenie ceny polskiego długu spadały głównie ze względu na rosn?c? niepewność dotycz?c? wyniku czerwcowego referendum w sprawie wyst?pienia Wielkiej Brytanii z UE (ostatnie sondaże wskazywały na wzrost prawdopodobieństwa Brexit). Oczekiwania inwestorów dotycz?ce perspektyw polityki monetarnej FED, a także krajowe czynniki miały naszym zdaniem mniejsze znaczenie. W USA mieliśmy bowiem do czynienia ze spadkiem rentowności obligacji, widocznym na całej długości krzywej. Wskazuje, to że oczekiwania na normalizację polityki monetarnej w USA zmniejszały się, co powinno oddziaływać w kierunku wzrostu cen ryzykownych aktywów, w tym polskich obligacji. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z relatywn? na tle ostatnich tygodni stabilizacj? spreadu pomiędzy  polskimi a węgierskimi 10-letnimi obligacjami, co w naszej ocenie sygnalizuje ograniczony wpływ czynników krajowych na spadek cen długu. W pi?tek miała miejsce korekta w reakcji na wyraźnie niższe od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA oraz odczyt indeksu ISM poza przetwórstwem, w wyniku której doszło do spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. Niemniej jednak, w pi?tek spread pomiędzy polskimi i niemieckimi 10-letnimi benchmarkowymi obligacjami zwiększył się do najwyższego poziomu od stycznia 2014 r.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie dzisiejsze wyst?pienie szefowej FED J. Yellen. Naszym zdaniem, z uwagi na pi?tkowe wyraźnie słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiej gospodarki (patrz powyżej) jego wydźwięk będzie najprawdopodobniej gołębi, co może oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji. Publikacja danych nt. chińskiego bilansu handlowego oraz wstępnego indeksu Uniwersytetu Michigan, a także posiedzenie RPP nie będ? miały istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!