Analizy i badania

"Wyśmienita sytuacja gospodarcza" według lipcowej projekcji NBP

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. RPP stwierdziła również, że "<em>bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach</em>”, a "<em>zgodnie z wynikami projekcji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego</em>”.</p>

>

Projekcja NBP: niższa inflacja i szybszy wzrost gospodarczy w 2018 r.

Przewidywana w lipcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2018 r. została - w porównaniu z projekcj? marcow? – wyraźnie zrewidowana w dół. Zgodnie z projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,5%-2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji marcowej), 1,9%-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7%-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9%-4,1%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? inflacja osi?gnie cel inflacyjny RPP (2,5%) w 2019 r. W 2020 r. cel ten zostanie nieznacznie przekroczony, jednak inflacja utrzyma się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5% - 3,5%). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w lipcowej projekcji ścieżka wzrostu PKB w 2018 r. została zrewidowana w górę. Zgodnie z projekcj? tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,0%-5,2% w 2018 r. (wobec 3,5-5,0% w projekcji marcowej, 2,8-4,7 % w 2019 r. (wobec 2,8%-4,8%) i 2,4%-4,3% w 2020 r. (wobec 2,6%-4,6%). Oznacza to, że projekcja NBP nadal kreśli scenariusz stopniowego wzrostu inflacji powyżej celu inflacyjnego w 2020 r. w warunkach łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, choć oczekiwana ścieżka wzrostu gospodarczego w 2018 r. jest wyraźnie wyższa niż w projekcji marcowej.

Prezes NBP: stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r., decyzje EBC istotne dla RPP

W ocenie prezesa NBP A. Glapińskiego wyniki lipcowej projekcji inflacji pokazuj? "wyśmienit? sytuację gospodarcz? do końca 2020 r.” i zwiększaj? prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w 2019 r. Jak stwierdził, wyniki projekcji wzmacniaj? jego przekonanie, że do końca 2020 r. nie będzie zmian stóp procentowych. Zwrócił on uwagę, że ewentualne podwyżki stóp w strefie euro w 2019 r. będ? dla RPP istotnym sygnałem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych. Pogl?d o potrzebie stabilizacji stóp przez dłuższy czas podzielił obecny na konferencji członek RPP J. Żyżyński. Z kolei inny członek Rady, Ł. Hardt, charakteryzuj?cy się dotychczas relatywnie wysok? awersj? do inflacji, nie wykluczył konieczności podwyżki stóp w 2019 r., jeśli wpływ dotychczas antyinflacyjnych czynników (m.in. globalizacji, stabilnej rentowności przedsiębiorstw mimo przyspieszenia wzrostu płac) ulegnie zmniejszeniu, a nasilaj?cy się protekcjonizm zwiększy presję inflacyjn?. W ocenie Ł. Hardta jedyn? możliw? zmian? stóp procentowych jest ich podwyżka, a ewentualne obniżki stóp byłyby negatywne dla stabilności sektora bankowego. Taka ocena jest zgodna z wyrażanym wcześniej przez prezesa NBP pogl?dem, zgodnie z którym stopy NBP osi?gnęły doln? granicę, a ewentualne rozluźnienie polityki pieniężnej będzie realizowane z wykorzystaniem narzędzi niekonwencjonalnych.

Podwyżka stóp procentowych dopiero w marcu 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego i członków RPP s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp na przełomie III i IV kw. 2019. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP s? tym samym lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!