Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wyraźnie przyspieszenie wzrostu inwestycji

W strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje również wyraźne zwiększenie inwestycji o 4,9% r/r wobec wzrostu o 2,0% w III kw. Naszym zdaniem do przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w IV kw. przyczyniło się zwiększenie inwestycji publicznych, które skompensowało ujemny wpływ spowalniających inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji przedsiębiorstw na dynamikę inwestycji ogółem. Naszą ocenę wspierają dane o produkcji budowlano-montażowej za IV kw. ub. r. (wzrost łącznego wkładu produkcji sprzedanej w kategoriach „drogi”, „mosty” i „koleje” do rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej ogółem). Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2023 r. „górka inwestycyjna” w samorządach (przyspieszenie inwestycji przed wyborami samorządowymi) oraz kończenie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach wieloletniej perspektywy 2014-2020 będą oddziaływać w kierunku wzrostu inwestycji publicznych, co ograniczy skalę spowolnienia inwestycji ogółem.

Czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia w IV kw. 2022 r. był również nieznacznie wyższy wkład eksportu netto, który wyniósł 0,9 pkt. proc. wobec 0,6 pkt. proc. w III kw. Spadek konsumpcji, spożycia publicznego (o 1,6% r/r wobec wzrostu o 0,1% w III kw.) i wkładu zapasów oddziaływał w kierunku zmniejszenia dynamiki popytu krajowego (do 1,1% r/r wobec 3,1% w III kw.). W konsekwencji, w IV kw. odnotowano obniżenie tempa wzrostu importu do 0,2% r/r wobec 6,0% w III kw. przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu eksportu z 6,9% r/r do 2,0%, spowodowanym głównie przez wyhamowanie wzrostu gospodarczego w strefie euro.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!