Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu o 11,1% r/r wobec wzrostu o 5,4% w listopadzie, co było znacząco powyżej naszej prognozy (10,0%) i konsensusu rynkowego (8,7%). Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy listopadem i grudniem był efekt niskiej bazy. W grudniu 2019 r., odsezonowany poziom produkcji zmniejszył się o 2,9% m/m, co było (pomijając załamanie produkcji w czasie pandemii w 2020 r.) jej najsilniejszym spadkiem od grudnia 2013 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się o 0,5% pomiędzy listopadem i grudniem ub. r. Szacujemy, że grudniowy poziom produkcji przemysłowej był o 7,1% wyższy niż w lutym ub. r.

Szeroki zakres ożywienia w polskim przemyśle 

Ożywienie aktywności w polskim przemyśle miało szeroki zakres – w grudniu w 28 spośród 34 działów przemysłu odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku. Głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej było zwiększenie aktywności w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że w działach, w których udział eksportu w sprzedaży przekracza 50%, produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 18,0% r/r (najszybszy wzrost od grudnia 2010 r.) wobec 12,5% w listopadzie. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez grudniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane PMI dla strefy euro sygnalizują dobre warunki dla wzrostu polskiego eksportu i produkcji przemysłowej również w styczniu br. (por. MAKROmapa z 25.01.2021).

Produkcja w innych segmentach polskiego przemysłu również osiągnęła w grudniu wysokie tempo wzrostu. Szacujemy, że dynamika produkcji w branżach związanych z budownictwem wyniosła 14,1% r/r (najwyżej od lipca 2018 r.), a w pozostałych branżach 6,8% r/r (najwyżej od kwietnia 2019 r.). Taki wynik jest spójny z zaobserwowanym w grudniu ożywieniem aktywności w budownictwie (por. MAKROpuls z 22.01.2021).

Dynamika PKB w IV kw. 2020 r. powyżej oczekiwań 

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej wskazują, że aktywność w przemyśle w grudniu charakteryzowała się wysoką odpornością na wprowadzone w listopadzie i rozszerzone w grudniu obostrzenia w związku z nasilającą się pandemią COVID-19. Biorąc pod uwagę dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane, jak również pozytywny wydźwięk grudniowych danych dotyczących rynku pracy i budownictwa (por. MAKROpulsy z 21.01.2021 i 22.01.2021) zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę dynamiki PKB w IV kw. 2020 r. do -1,8% r/r. Nasza prognoza wzrostu gospodarczego na kolejne kwartały (+3,6% średniorocznie w 2021 r.) jest obarczona niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu epidemii, tempa dystrybucji szczepionek i ryzyka wystąpienia kolejnej fali zachorowań w I kw. br.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w grudniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!