Aktualności firm stowarzyszonych

Wyraźne pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 47,8 pkt. wobec 48,8 pkt. w sierpniu, kształtując się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (47,9 pkt.) i powyżej naszej prognozy (47,0 pkt.). Tym samym już 11 miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne polskiego przetwórstwa pogarsza się

Spadek indeksu PMI wynikał z niższych wkładów 2 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady składowych dla czasu dostaw, zatrudnienia oraz zapasów pozycji zakupionych. W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje silny spadek składowej dla nowych zamówień, która ukształtowała się na najniższym poziomie od czerwca 2009 r., czyli od czasów światowego kryzysu finansowego. Obniżenie składowej wynikało zarówno ze słabszego popytu zagranicznego jak i krajowego. W przypadku popytu zagranicznego jest to efekt odnotowanego w ostatnich kwartałach silnego pogorszenia koniunktury w strefie euro, w szczególności w Niemczech (por. MAKROmapa z 30.09.2019). Z kolei osłabienie popytu krajowego jest związane ze spowolnieniem aktywności w krajowym budownictwie, które oddziałuje w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji w działach przetwórstwa przemysłowego zaopatrujących branżę budowlaną produkcyjne (por. MAKROpuls z 23.09.2019).

Pogarszające się otoczenie zewnętrze oraz wewnętrzne polskiego przetwórstwa znajduje również odzwierciedlenie w coraz większym pesymizmie ankietowanych firm. Indeks dla przyszłej produkcji, choć nadal kształtuje się powyżej granicy 50 pkt., obniżył się we wrześniu do najniższego poziomu w historii (czyli przynajmniej od kwietnia 2012 r.). Zgodnie z komunikatem tylko jedna na trzy badane firmy oczekuje wzrostu produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Słabe nastroje odzwierciedlają pogorszenie prognoz dotyczących europejskiego popytu oraz obawy firm związane ze spodziewaną wyższą konkurencją ze strony Azji.

Wzrost gospodarczy spowolni w kolejnych kwartałach

Średnia wartość indeksu PMI w III kw. wyniosła 48,0 pkt. wobec 48,8 pkt. w II kw. W połączeniu z obserwowaną w ostatnich miesiącach malejącą odpornością polskiego przetwórstwa na spadek aktywności w przetwórstwie strefy euro, opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w III kw. dynamika polskiego PKB obniży się w III kw. do 4,3% r/r wobec 4,5% w II kw., a w całym 2019 r. spadnie do 4,4% r/r wobec 5,1% w 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!