Analizy i badania

Wypłaty dywidend między spółkami powiązanymi pod kontrolą fiskusa

<p style="text-align: justify;">11 września 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą szczególną klauzulę w sprawie unikania opodatkowania w przepisach dotyczących zwolnienia dywidend z podatku dochodowego.</p>

>

W świetle obowi?zuj?cych obecnie przepisów, dywidendy wypłacane między spółkami powi?zanymi kapitałowo, które maj? siedzibę w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie s? po spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT zwolnione z opodatkowania, zarówno po stronie spółki wypłacaj?cej dywidendę jak i po stronie odbiorcy tej dywidendy.

Warunkami do skorzystania z tego zwolnienia jest nieograniczony obowi?zek podatkowy obu spółek oraz udział spółki otrzymuj?cej dywidendę w kapitale spółki wypłacaj?cej dywidendę wynosz?cy nie mniej niż 10%. Co więcej spółka otrzymuj?ca dywidendę musi posiadać taki udział nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat a także nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego od całości swoich dochodów.

Opisane powyżej zwolnienie jest implementacj? Dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania maj?cego zastosowanie w przypadku spółek dominuj?cych i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. Dyrektywa Parent-Subsidiary). Dyrektywa Parent-Subsidiary została w styczniu 27 stycznia 2015 r. zmieniona poprzez Dyrektywę Rady (UE) 2015/121, na mocy której na Państwa Członkowskie został nałożony obowi?zek wprowadzenia do końca 2015 r. klauzuli antyabuzywnej uniemożliwiaj?cej korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend w przypadku, gdy działania podatnika nie stanowi? rzeczywistej działalności biznesowej a jedynie lub w przeważaj?cej mierze służ? uzyskaniu korzyści podatkowych z ww. zwolnienia. Polski ustawodawca zrealizował obowi?zek implementacji powyższej dyrektywy poprzez wprowadzenia zapisu, w myśl którego dywidendy wypłacane między spółkami powi?zanymi nie będ? korzystać ze zwolnienia, gdy wypłata takiej dywidendy nast?pi w zwi?zku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powi?zanych czynności, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od opodatkowania i czynności takie nie miały rzeczywistego charakteru. Poprzez „rzeczywisty charakter” ustawodawca nakazuje rozumieć uzasadnione przyczyny ekonomiczne.

W praktyce, ta szczególna klauzula antyabuzywna będzie wymagać od podatników tworz?cych międzynarodowe struktury kapitałowe, szczególnej staranności przy jej projektowaniu, tak aby organy podatkowe nie uznały czynności prawnych między podmiotami z grupy za nierzeczywiste. Można się spodziewać, że na szczególn? uwagę ze strony organów podatkowych zasłuż? czynności w których spółka dominuj?ca przenosi na spółkę zależn? określon? wartość niematerialn? i prawn?, a następnie korzysta z niej w zamian za uiszczanie opłaty licencyjnej. Dochód z otrzymywanych wartości, wygenerowany na poziomie spółki zależnej, podlega natomiast wypłacie w formie dywidendy na rzecz spółki dominuj?cej. W poł?czeniu z funkcjonuj?cymi już przepisami o zagranicznej spółce kontrolowanej, nowo wprowadzane przepisy będ? stanowić znaczne utrudnienie przy projektowaniu struktur kapitałowych efektywnych podatkowo. Niezbędna będzie dogłębna analiza poszczególnych podmiotów z grupy, tak aby przypisać im określone, rzeczywiste funkcje biznesowe w całej strukturze. Tylko wtedy uda się zminimalizować ryzyko   zakwestionowania danej struktury przez organy.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotycz?ce opisywanej kwestii, zachęcamy do kontaktu z nasz? kancelari?.

Pobierz newsletter >>>

Patrycja Goździowska
Partner, Doradca Podatkowy
Patrycja.Gozdziowska@ssw.pl

Jędrzej Figurski
Associate
Jedrzej.Figurski@ssw.pl

Do pobrania

Download wyplaty-dywidend-pl.pdf  (PDF • 396 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!