Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyniki projekcji NBP zamykają drzwi do obniżki stóp procentowych

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP nadal oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., a głównym źródłem niepewności co do jego skali i tempa pozostaje dalszy przebieg pandemii w Polsce i za granicą. Podobnie jak w lutym br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej NBP na aktywność gospodarczą. Rada podtrzymała ocenę, że „brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. W komunikacie utrzymane zostało sformułowanie dotyczące polityki kursowej: „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 109,7 mld zł).

Marcowa projekcja NBP: inflacja powyżej celu, wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego

Zgodnie z marcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7–3,6% w 2021 r. (wobec 1,8–3,2% w projekcji z listopada 2020 r.), 2,0–3,6% w 2022 r. (wobec 1,6–3,6%) oraz 2,2–4,2% w 2023 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja ukształtuje się w latach 2021-2023 najprawdopodobniej powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%), ale poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu (3,5%). Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6–5,3% w 2021 r. (wobec 0,8–4,5% w listopadowej projekcji), 4,0–6,9% w 2022 r. (wobec 3,8–7,8%) oraz 4,0–6,8% w 2023 r. Taki kształt projekcji sugeruje, że w 2021 r. tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do 4%, a w kolejnych latach nastąpi jego wyraźne przyspieszenie połączone z podwyższoną presją inflacyjną. Należy jednak podkreślić, że marcowa projekcja NBP uwzględnia dane dostępne do 16 lutego. Oznacza to, że obserwowana obecnie w Polsce trzecia fala zakażeń koronawirusem stanowi czynnik ryzyka w dół dla oczekiwanej w projekcji dynamiki PKB i inflacji w 2021 r.

W naszej ocenie jest dość prawdopodobne, że marcowa projekcja NBP nie uwzględnia napływu transferów unijnych w ramach Funduszu Odbudowy UE, którego ratyfikacja przez kraje UE nie jest zakończona. Sygnalizuje to znaczące ryzyko w górę dla przewidywanych w projekcji ścieżek PKB i inflacji w latach 2022-2023 (analizę makroekonomicznych efektów Krajowego Planu Odbudowy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie). Weryfikacja tej hipotezy będzie możliwa po publikacji przez NBP marcowego Raportu o inflacji.

Wyniki projekcji NBP zamykają drzwi do obniżki stóp procentowych

Wyniki marcowej projekcji NBP wskazują, że mimo obserwowanej obecnie w Polsce trzeciej fali zakażeń koronawirusem cykl łagodzenia polityki pieniężnej nie zostanie wznowiony. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r. Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022. Nasza średnioterminowa prognoza stopy referencyjnej NBP jest zgodna z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, którego suma bilansowa, po spodziewanej w 2022 r. stabilizacji, obniży się wyraźnie na początku 2023 r.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!