Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki finansowe za rok 2015

<p style="text-align: justify;">Marża operacyjna 5% została osiągnięta już w 2015 r. Wzrost obrotów Grupy o 10,4% do 45,327 miliarda euro. Wzrost sprzedaży o 3,3% do poziomu 2,8 miliona samochodów. </p>

>

Marża operacyjna 5% została osi?gnięta już w 2015 r.

 • Wzrost obrotów Grupy o 10,4% do 45,327 miliarda euro
 • Wzrost sprzedaży o 3,3% do poziomu 2,8 miliona samochodów
 • Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwot? 2,32 miliarda euro, co oznacza wzrost o 44,2% i stanowi 5,1% przychodów, w stosunku do 3,9% przychodów w 2014 roku
 • Marża operacyjna sektora samochodowego wyniosła 1,496 miliarda euro - o 74,4% więcej niż w poprzednim roku (3,5% obrotów w porównaniu do 2,2% w 2014 r.)
 • Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 2,121 miliarda euro (+91,9%)
 • Udział spółek stowarzyszonych w wyniku za rok 2015 zamkn?ł się kwot? 1,371 miliarda euro, w porównaniu do 1,362 miliarda euro w 2014 roku (po uwzględnieniu straty spółki AVTOVAZ)
 • Wynik netto wyniósł 2,96 miliarda euro (+48,1%), w porównaniu do 1,998 miliarda euro w 2014 roku
 • Free cash-flow operacyjny w sektorze samochodowym wykazał wartość dodatni? 1,033 miliarda euro.

Wyniki za rok 2015 to decyduj?cy krok w kierunku realizacji celów założonych w planie  ?Drive the Change ?. Dzięki mobilizacji nas wszystkich i sukcesowi, jakim ciesz? się nasze modele, udało nam się osi?gn?ć planowany poziom marży operacyjnej wcześniej niż zakładaliśmy. Teraz naszym zadaniem jest osi?gnięcie założonych obrotów przy marży na poziomie powyżej 5% - powiedział Carlos Ghosn, Prezes Renault.

W 2015 r. obroty Grupy wyniosły 45,327 miliarda euro, co oznacza wzrost o 10,4% w stosunku do roku 2014. Bez uwzględnienia różnic kursowych wzrost wyniósł 10,6%.

Obroty sektora samochodowego wyniosły 43,108 miliarda euro (+10,9%) dzięki zwiększeniu sprzedaży poszczególnych marek Grupy oraz sprzedaży dla partnerów. Do wzrostu obrotów przyczynił się również korzystny efekt cenowy, zwi?zany z podwyżkami cen na niektórych rynkach wschodz?cych, których celem było skompensowanie spadku wartości walut.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwot? 2,32 miliarda euro (+44,2%), co stanowi 5,1% przychodów, podczas gdy w 2014 roku wynosiła 1,609 miliarda euro (3,9% przychodów).

Marża operacyjna sektora samochodowego wzrosła o 638 milionów euro (+74,4%) do poziomu 1,496 miliarda euro, co stanowi 3,5% przychodów (w porównaniu do 2,2% w 2014 r.).

Powyższe wyniki udało się osi?gn?ć dzięki wzrostowi sprzedaży (480 milionów euro) oraz dalszej redukcji kosztów (527 milionów euro).

Z kolei efekt mixu do ceny i wzbogacenia produktów wykazuje wartość ujemn? 379 milionów euro, w szczególności ze względu na niekorzystny wpływ niektórych pojazdów wycofywanych z eksploatacji i wdrożenia normy Euro 6.

Natomiast wpływ różnic kursowych i cen surowców jest nieco bardziej korzystny i zamyka się odpowiednio w kwotach 22 milionów euro i 61 milionów euro.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osi?gn?ł poziom 824 milionów euro, podczas gdy w 2014 roku było to 751 milionów euro. Wzrost ten jest przede wszystkim zasług? wzrostu sprzedaży usług. Koszt ryzyka poprawił się do poziomu 0,33% średniej wartości portfela, w porównaniu do 0,43% w 2014 roku.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazuj? wartość ujemn? 199 milionów euro (504 milionów euro w 2014 r.), głównie ze względu na koszty zwi?zane z  podpisanym we Francji porozumieniem na rzecz konkurencyjności i kosztami restrukturyzacji w innych krajach.

Wynik na działalności operacyjnej Grupywyniósł 2,121 miliarda euro, w porównaniu do 1,105 miliarda euro w 2014 r. Ta poprawa wynika ze wzrostu marży operacyjnej oraz znacznego obniżenia pozostałych kosztów działalności operacyjnej.

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamkn?ł się w 2015 r. kwot? 1,371 miliarda euro w porównaniu do 1,362 miliarda euro w 2014.

Udział Nissana w wyniku zamkn?ł się w 2015 r. kwot? 1,976 miliarda euro w porównaniu do 1,559 miliarda euro w 2014.

W przypadki spółki AvtoVAZ należy uwzględnić niezwykle trudn? sytuację na rynku rosyjskim (wartość rynku zmniejszyła się o 35%, średni kurs rubla spadł o 33%, a stopy procentowe rosn?) i opóźniony w stosunku do założeń wpływ wskaźników koniunktury. To przełożyło się na stratę Renault w wysokości 620 milionów euro, na któr? składaj? się:

- udział w stratach odnotowanych przez AvtoVAZ w wysokości 395 milionów euro (w tym 136 milionów straty z działalności operacyjnej),

- spadek wartości aktywów wycenionych metod? praw własności na poziomie 225 milionów euro, w wyniku ich amortyzacji do wartości giełdowej akcji AvtoVAZ na dzień 31 grudnia 2015 roku, z czego 91 milionów euro przypada na Renault.

Grupa Renault prowadzi rozmowy z pozostałymi akcjonariuszami holdingu ARA BV, który kontroluje AvtoVAZ, na temat dokapitalizowania spółki w najbliższej przyszłości, co mogłoby prowadzić do jej konsolidacji przez Renault. W ramach konsolidacji należności pożyczkowe oraz wierzytelności od AvtoVAZ zostałyby skapitalizowane, a na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały uwzględnione jako inwestycje netto wycenione metod? praw własności.

Wynik netto wyniósł 2,96 miliarda euro (+48,1%), a wynik netto przypadaj?cy jednostce dominuj?cej (Grupie Renault) 2,823 miliarda euro (10,35 euro/akcję w porównaniu do 6,92 euro/akcję w 2014 roku, co oznacza wzrost o 49,6%).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego wykazał wartość dodatni? 1,033 miliarda euro, w szczególności dzięki wzrostowi rentowności operacyjnej, przy uwzględnieniu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy (o 663 miliony euro w okresie sprawozdawczym).

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 2,40 euro na akcję, dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 1,90  euro na akcję.

PESPEKTYWY 2016

W 2016 roku światowy rynek powinien osi?gn?ć wzrost rzędu 1-2% w stosunku do 2015 r. Na rynku europejskim spodziewany jest wzrost o 2%. Rynek francuski powinien odnotować również 2-procentowy wzrost.

Poza Europ? spodziewamy się ponownych spadków na rynkach brazylijskim (o 6%) i rosyjskim (o 12%). Z kolei Chiny (+4% do 5%) i Indie (+8%) powinny utrzymać dotychczasow? dynamikę wzrostu.

W tej sytuacji Renault planuje (przy przyjęciu tych samych zasad rachunkowych):

 • zwiększenie obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany),

 • zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy,

 • wygenerowanie dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

SKONSOLIDOWANE WYNIKI GRUPY RENAULT

***

INFORMACJE DODATKOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i sprawozdanie Renault SA na dzień 31 grudnia 2015 zostało przyjęte przez Radę Administruj?c? w dniu 11 lutego 2016 r.

Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowuj? raport z badania sprawozdań spółki i Grupy Renault.

Sprawozdanie roczne wraz z pełn? analiz? wyników finansowych za rok 2015 jest dostępne na stronie www.renault.com w rubryce „Finance”.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z:

Hélène Mazier
Attaché prasowy
+33 1 76 84 39 59

Renault Presse: +33 1 76 84 63 36

Strony internetowe: http://group.renault.com/groupe/

http://media.renault.com/global/fr-fr/latestnews.aspx

B?dź z nami: @Renault_live

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!