Analizy i badania

Wyjaśnienia organów podatkowych

<p style="text-align: justify;">Interpretacja ogólna w sprawie cen transferowych. W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie wykładni przepisów ustaw o podatkach dochodowych (Ustawy o CIT i Ustawy o PIT) w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (interpretacja nr DCT.8201.1.2018). Zmiany wprowadzone w zakresie dokumentacji cen transferowych z dniem 1 stycznia 2017 r. skutkowały wieloma wątpliwościami interpretacyjnymi, stąd decyzja Ministra Finansów o wyjaśnieniu kilku kontrowersyjnych kwestii w interpretacji ogólnej.</p>

>

Zgodnie z przepisami, podatnicy CIT i PIT, których przychody lub koszty (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) przekroczyły w roku poprzedzaj?cym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro maj? obowi?zek sporz?dzać dokumentację transakcji dokonywanych z podmiotami powi?zanymi, jak również innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powi?zanymi. Obowi?zek przygotowania dokumentacji dotyczy jednak jedynie tych transakcji i innych zdarzeń, które maj? istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika (próg istotności).

Zgodnie z art. 9a ust. 1d Ustawy o CIT i art. 25a ust. 1d Ustawy o PIT, za transakcje lub inne zdarzenia maj?ce istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których ł?czna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro. Przepisy przewiduj? wyższe progi istotności w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzaj?cym rok podatkowy przekroczyły równowartość 2.000.000 euro (odpowiednio wyższe progi istotności s? również przewidziane dla podatników o przychodach przekraczaj?cych 20.000.000 euro oraz 100.000.000 EURO).

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów odnosi się do czterech kwestii zwi?zanych ze sposobem ustalania progów dokumentacyjnych oraz obowi?zkiem sporz?dzania dokumentacji cen transferowych:

1. Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju

Minister wskazał, iż określenie "transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju" użyte w powołanych przepisach odnosi się zarówno do "innych zdarzeń", jak i do "transakcji". W konsekwencji, jeżeli dany podatnik realizuje z podmiotem powi?zanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza próg istotności i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza tego progu, to podatnik ma obowi?zek sporz?dzić dokumentację tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekrocz? próg ustawowy. Podatnik nie ma obowi?zku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń w celu określenia obowi?zku sporz?dzenia dokumentacji podatkowej. Próg istotności określaj?cy obowi?zek dokumentacyjny powinien być badany osobno w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia.

2. Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powi?zanymi

W wydanej interpretacji Minister wyjaśnił również, iż w celu ustalenia obowi?zku sporz?dzenia dokumentacji podatnik jest zobowi?zany do odniesienia progów transakcyjnych do wartości stanowi?cej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powi?zanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powi?zanym. W konsekwencji, wartość transakcji jednego rodzaju zawartych z kilkoma podmiotami powi?zanymi powinna być zsumowana, celem ustalenia, czy wartość tych transakcji przekracza ustawowy próg determinuj?cy obowi?zek sporz?dzenia dokumentacji.

3. Obowi?zek sporz?dzenia dokumentacji podatkowej w przypadku "innych zdarzeń"

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, obowi?zek dokumentacyjny istnieje również w przypadku, gdy podatnik ujmuje w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powi?zanymi. Na gruncie tego przepisu może powstać pytanie, czy dotyczy on zdarzeń realizowanych jedynie z podmiotami powi?zanymi, czy też również z podmiotami niepowi?zanymi.

W odniesieniu do powyższej kwestii Minister Finansów wyjaśnił w interpretacji, iż obowi?zek dokumentacyjny powstaje jedynie w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych z podmiotami powi?zanymi. Zatem jeżeli stron? transakcji lub uczestnikiem innego zdarzenia dokonywanego przez podatnika będzie podmiot niepowi?zany, podatnik nie będzie miał obowi?zku sporz?dzania dokumentacji podatkowej.

4. Ustalenie transakcji jednego rodzaju

Minister odniósł się również do kwestii prawidłowego określania jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń, które podlegaj? sumowaniu z perspektywy ustawowego progu dokumentacyjnego. Minister wyjaśnił, że jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), s? do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). W konsekwencji, transakcje jednego rodzaju oraz inne zdarzenia jednego rodzaju powinny być każdorazowo oceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podatnika. Nie jest natomiast dopuszczalne sztuczne dzielenie transakcji (lub innego zdarzenia) jednego rodzaju na kilka mniejszych, celem uniknięcia obowi?zku sporz?dzania dokumentacji cen transferowych.

Wydana interpretacja ogólna ma walor ochronny dla wszystkich podatników sporz?dzaj?cych dokumentację cen transferowych. Oznacza to, iż zastosowanie się do wytycznych przedstawionych w tej interpretacji i sporz?dzenie dokumentacji według zasad w niej opisanych, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla podatników na gruncie przepisów podatkowych lub karnoskarbowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!